Ocena pracy dyrektora

Szanowni Państwo,

 

W związku z informacjami odnośnie planowanych zmian MEN w przepisach dotyczących oceny pracy nauczyciela i dyrektora,  informujemy, że zmiany mają dotyczyć na tą chwilę zaledwie ust. 14-18 art 6a KN, a więc tych ustępów mówiących o potrzebie ogłoszenia regulaminu oceny pracy nauczyciela (Dyrektor) i Dyrektora (Kuratorium) oraz zmiany okresu oceny na „co 5 lat” (ta zmiana (5 lat) jest już ujęta w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw). 

 

Po pierwsze, nie są to faktycznie dokonane zmiany a jedynie bardzo świeże pomysły. Po drugie, nawet jeśli się zmaterializują, wiele nie zmienią. 

 

REGULAMIN OCENY PRACY

Trudno jest sobie wyobrazić, aby Dyrektor czy Kurator oceniał odpowiednio nauczycieli lub Dyrektorów bez tego dokumentu! Najlepiej obrazuje to fakt, że wszystkie Kuratoria wojewódzkie ogłosiły już wspomniany regulamin, co więcej zaplanowały pierwsze oceny Dyrektorów. 

Proszę zatem o nieuleganie medialnym zapowiedziom potencjalnej „odwilży”, w szczególności mając na uwadze fakt, że zarówno w kwestii zakresu oceny pracy (czyt. kryteria oceny) czy nauczyciela, czy też Dyrektora zmian nikt nie przewiduje, co więcej dokumenty określające te kryteria uchwalono już kilka miesięcy temu. 

Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o kwestie różnicowania oceny pracy w zależności od stopnia awansu zawodowego, czy też fakty realizacji/nie realizacji pensum przez Dyrektora. Stosowne zapisy o potrzebie takiego różnicowania znajdują się w... ust.12 art 6a, a więc nie w tych zapowiedzianych do zmiany czy likwidacji!

 

TERMIN OCENY

W przypadku zmiany 3-letniego okresu oceny na 5-letni na dokonywanie oceny pracy nauczyciela, zgodnie z zapisami projektu ustawy:

„2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2022 r."

A:

Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie ostatnich trzech lat pracy. 

 

Uprzejmie proszę zatem o bardzo precyzyjne czytanie komunikatów płynących z MEN lub związków zawodowych. 

 

Od obowiązku oceniania pracy nikt nie odchodzi!

Od różnicowania kryteriów oceny pracy nikt nie odchodzi!

Od zakresu oceny nikt nie odchodzi!

Od formy oceniania (Dyrektora ocenia Kuratorium) nikt nie odchodzi!

 

Patrząc na punkty powyżej, nie ma możliwości, aby oceniający, Kuratorium lub Dyrektor, realizował je nie posiadając regulaminu oceny!

 

W związku z powyższym tym bardziej zapraszam Państwa na szkolenie, na którym wyjaśnimy wszystkie niuanse i przygotujemy do oceny pracy Dyrektora.


Dominik Linowski

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c.