Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji; zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych

 • Informacja  publiczna  i  prawo  dostępu  do  informacji.
 • Zasady  udostępniania informacji  prostej i przetworzonej. Odmowa udostępnienia  informacji.  Wzory pism, procedura dostępu i wniosek  – gotowe opracowania.
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza – sposób realizacji nowelizacji ustawy o informatyzacji obowiązującej od 11.08.2014 r. 
 • Zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych - nowe obowiązki zadaj dyrektora  - PILNE

 

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie otrzymujecie Państwo  wiele wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej np. darowizny sprzętu multimedialnego, wyboru oferenta, zakupu podręczników i inne. Bez wątpienia najtrudniejsze są wnioski o dostęp np. do protokołów rad pedagogicznych. Stwarza to duży niepokój, zwłaszcza, że odpowiedź na wniosek może się  wiązać z ujawnieniem danych osobowych. Dodatkowo od 1 stycznia 2015 r. wprowadzano bardzo istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych! W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma wątpliwości, że dyrektorzy szkół są podmiotami realizującymi zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo nowelizacja ustawy o informatyzacji, która  weszła w życie w dniu 11.08.2014 r. zobligowała jednostki budżetowe do posiadania elektronicznych skrzynek podawczych!

Wniosku nie można pozostawić bez odpowiedzi, gdyż skutkuje to postępowaniem sądowym!

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozpatrywania wniosków zgodnie z normami prawnymi. Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze sposobami udzielania informacji lub odmową udzielenia informacji, a także z zakresem odpowiedzialności za nieudzielenie informacji publicznej.

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie  prowadzone metodami podającymi (wykład, studium przypadku, ćwiczenia).

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • zapoznać się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej:  pojęciem informacji publicznej, dostępu do informacji i warunków, jakie muszą spełniać podmioty występujące w ramach dostępu do informacji publicznej,
 • poznać sposoby  udzielania informacji publicznej,
 • zyskać pewność i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową informacji publicznej,
 • opracować wewnętrzną procedurę udostępniania informacji.
Program szkolenia: 
 • Formalno–prawne aspekty dostępu do informacji publicznej.
 • Prawo do informacji i ograniczenia dostępu do informacji publicznej.
 • Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej (minimalny zakres i rodzaj informacji), w tym alternatywne formy  udostępniania informacji.
 • Wniosek o udostępnienie informacji – zakres wniosku, terminy, umorzenie wniosku, opłaty.
 • Decyzje administracyjne odmawiające udzielenia informacji – przykłady pism.
 • Odpowiedzialność za nieudzielenie informacji.
 • Studium przypadku – ćwiczenia w rozpatrywaniu i udzielaniu odpowiedzi na przykładowe wnioski.
 • Procedura dostępu do informacji publicznej –wzorcowe opracowanie do publikacji na stronie BIP.
 • BIP, elektroniczna skrzynka podawcza – obowiązek prowadzenia i posiadania.  
 • Obowiązki dyrektora szkoły jako administratora danych osobowych - po 1 stycznia 2015 r.
 • Powoływanie ABI, jego rola i zadania
 • Nowe zasady zgłaszania zbiorów do rejestracji do GIODO.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 100 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.