Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

 • SPRAWOZDANIE  Z  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO  za rok  szk. 2016/2017 w tym:
  • projekty  ewaluacji  wraz  z  narzędziami, raporty z badań – gotowe opracowania,
  • protokoły kontroli, monitorowania, obserwacji, analiza wyników egzaminów – przykłady,
  • pełna  dokumentacja  działań  dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym.
 • NARZĘDZIA BADAWCZE, RAPORTY I WNIOSKI Z EWALUACJI wybranych obszarów pracy szkoły:
  • diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem uczniów, czytelnictwo uczniów, szkolny system oceniania i funkcja oceny szkolnej, 
 • SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA WNIOSKÓW Z NADZORU PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ 
  • wzór dokumentu wraz z uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego  w formie protokołów, arkuszy obserwacji, kart monitorowania, raportów ewaluacyjnych, analizy badań osiągnięć edukacyjnych i in.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru. Wnikliwość badań, słuszność wniosków, obszerny raport – nie tylko dokumentuje pracę dyrektora, ale przede wszystkim będzie pomocny w procesie planowania działań np. opracowaniu jednego programu wychowawczo-profilaktycznego i wprowadzania zamian w systemie zarządzania w zreformowanej placówce.  Trzeba go przygotować solidnie!

Na szkoleniu przedstawimy wzorcowe sprawozdanie sporządzone na podstawie załączonych wyników badań, w tym komplet narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej we wskazanych obszarach pracy w szkole wraz z wnikliwą analizą wyników. 

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać sposoby dokumentowania czynności dyrektora w  nadzorze pedagogicznym,
 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia  i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,
 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,
 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,
 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,
 • opracować wymagany przepisami ustawy "Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną".

 

Program szkolenia: 
 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły – gotowe opracowania ankiet, kwestionariuszy, arkuszy diagnostycznych i innych.
 • Raporty z badań ewaluacyjnych – przykłady.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2016/2017 – przykład kompletnego opracowania
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną - wzór.
 • Reforma oświaty a obowiązki dyrektora w przygotowaniu nowego roku szkolnego!!!

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Elżbieta Linowska - edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum  Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista  z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.