Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok szk. 2017/2018 w tym:

 • projekty ewaluacji, narzędzia badawcze, raporty z badań – gotowe opracowania
 • protokoły kontroli, monitorowania, obserwacji, analiza wyników egzaminów – przykłady
 • pełna dokumentacja działań dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym
 • ocena efektywności jakości pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli

NARZĘDZIA BADAWCZE, RAPORTY I WNIOSKI Z EWALUACJI wybranych obszarów pracy szkoły: diagnoza kompetencji odpowiedzialnego korzystania z internetu, ocena wychowawczej roli szkoły, efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA WNIOSKÓW Z NADZORU PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego 
w formie protokołów, arkuszy obserwacji, kart monitorowania, raportów ewaluacyjnych, analizy badań osiągnięć edukacyjnych i in.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru. Wnikliwość badań, słuszność wniosków, obszerny raport – nie tylko dokumentuje pracę dyrektora, prezentuje całoroczne podejmowane działania w celu poprawy jakości pracy szkoły, ocenia poziom nauczania i wychowania, ale przede wszystkim będzie wykorzystywany
w procesie oceniania wg nowych zasad pracy zarówno dyrektora, jak i poszczególnych nauczycieli. Trzeba go przygotować solidnie!

Na szkoleniu przedstawimy wzorcowe sprawozdanie sporządzone na podstawie załączonych wyników badań, w tym komplet narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej we wskazanych obszarach pracy w szkole wraz z wnikliwą analizą wyników.

Zapraszamy na 1 – dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami. 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać sposoby dokumentowania czynności dyrektora w  nadzorze pedagogicznym,
 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia  i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,
 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,
 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,
 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,
 • opracować wymagany przepisami ustawy "Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną".

 

Program szkolenia: 
 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły – gotowe opracowania ankiet, kwestionariuszy, arkuszy diagnostycznych i innych.
 • Raporty z badań ewaluacyjnych – przykłady.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2017/2018 – przykład kompletnego opracowania
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną - wzór.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Elżbieta Linowska - edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum  Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista  z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.