Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szk. 2017/18 z uwzględnieniem priorytetów wskazanych przez organy nadzorujące, w tym:

 • projekty ewaluacji wraz z narzędziami – gotowe opracowania,
 • protokoły kontroli, obserwacji, analizy efektów podejmowanych działań – przykłady.

ZMIANY PRAWA OŚWIATOWEGO  od 01 września 2017 r. – wdrożenie zmian do organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zasady organizacji ppp, kształcenia ucznia z niepełnosprawnością, organizacji pracy zespołowej i inne.

REGULAMINY  i PROCEDURY  unifikujące m.in.: pracę zespołów, organizację ppp po zmianach prawa, pracę wychowawcy, realizację statutowych zadań, etc.

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ po przekształceniach szkół.

 

Szanowni Państwo!

Sprawowanie skutecznego i eksperckiego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z planem przedstawionym do 15 września 2017 r. jest jednym z głównych zadań dyrektora! Plan nadzoru należy sporządzić tak, by poprzez obserwację, wnikliwą analizę i ocenę przebiegu procesów zachodzących w szkole, dokonywanych na bieżąco, można byłoby efektywnie i skutecznie zarządzać jakością pracy i nauczycieli. Mądrze zaplanowane działania dyrektora w ramach nadzoru, skuteczne jego sprawowanie oraz wspieranie nauczycieli poprzez udzielanie konstruktywnych porad i wskazówek, a także wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do procesów dydaktyczno-wychowawczych będą skutkowały podniesieniem efektywności kształcenia. Do tego niezbędne są: precyzyjny plan nadzoru, mechanizmy zarządzania, narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru 

i przeprowadzanych badań edukacyjnych i ewaluacyjnych. 

Na szkoleniu przedstawimy wzorcowy plan nadzoru, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania wyników nadzoru (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania po zmianach prawa oświatowego od 

01 września 2017 r.!  Dodatkowo przedstawimy w jaki sposób uporządkować akta osobowe pracowników po przekształceniach szkół.  

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/18, zaplanować ewaluację wewnętrzną oraz przeprowadzać ocenę procesów w trakcie całego roku szkolnego, z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych,

 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru, 

 • dostosować organizację placówki i pracy nauczycieli do nowych przepisów KN i prawa oświatowego,

 • uporządkować sprawy kadrowe.

Program szkolenia: 
 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2017 r. – omówienie i interpretacja. 
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2017/18 – przykład.
 • Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi – kompletne opracowania.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – przykłady, komplet kart monitorowania, kontroli,  obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela, oceny efektywności kształcenia, etc.
 • Nowe procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2017 r. unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.
 • Konieczne zmiany w aktach osobowych pracowników po przekształceniu placówek.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 280 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Elżbieta Linowska - edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum  Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista  z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.