Zmiany prawa oświatowego - część II

JUŻ DOSTĘPNE DO EMISJI!

Program e-szkolenia:

Innowacyjny nauczyciel – aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji

Nauczyciele w swej codziennej pracy niejednokrotnie wykorzystują niestandardowe pomysły, proponując swym uczniom kreatywne rozwiązania organizacyjne czy też wprowadzając niestosowane wcześniej narzędzia i metody. Jednak nie każde z takich działań to innowacja pedagogiczna. 

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich skutki w organizacji szkoły i pracy nauczyciela - część pierwsza

W roku szkolnym 2017/2018 będziemy mieli do czynienia z mnogością zmiana w przepisach prawa oświatowego, które wprowadzają dwie ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające - prawo oświatowe oraz wiele nowych aktów wykonawczych.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami po zmianie prawa od 1 września 2017 r.

Nowe przepisy, obowiązujące od 1 września 2017 r. w sprawie organizacji ppp i w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym (…) wprowadzają zasadnicze zmiany w zakresie świadczenia pomocy pp, do których wszyscy nauczyciele muszą być przygotowani.

Prawo pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty

E-szkolenie jest adresowane do nauczycieli zatrudnionych w:

  • gimnazjach
  • zespołach szkół, w których skład wchodzi gimnazjum 
  • szkół, do których z dniem 1 września zostanie włączone gimnazjum np. liceum ogólnokształcące.
Rada pedagogiczna - uprawnienia, zasady pracy i dokumentowania

JUŻ WKRÓTCE!

Program e-szkolenia:

Zmiany organizacyjne i strukturalne systemu oświaty od 1 września 2017 r. Konsekwencje zmian w organizacji pracy szkoły i nauczycieli

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze zmianami prawa oświatowego, które będą obowiązywały od 1 września 2017 r., z którymi już dziś trzeba się dobrze zaznajomić, a które wprowadzają dwie nowe ustawy: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające - prawo oświatowe.

O nauczycielu przewodniku i innowacyjnych metodach aktywizujących

Zmieniający się świat pociąga za sobą konieczność przedefiniowania zadań szkoły, roli nauczyciela oraz form i metod pracy dydaktycznej.

Zasady budowy testów szkolnych

Celem e-szkolenia jest doskonalenie kompetencji członków Rady Pedagogicznej z zakresu konstruowania narzędzi do pisemnych form sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów tak, aby każdy przygotowany test spełnił swoją funkcję.

W części teoretycznej lektor zaznajamia uczestników szkolenia z pomiarem dydaktycznym, jego formami i przede wszystkim celem. Następnie zostaną omówione działania, a w zasadzie ich kolejność, jakie muszą podejmować konstruktorzy testów, taksonomia celów kształcenia oraz kartoteka i plan testu, natomiast całą wiedzę ugruntują ćwiczenia, które nauczyciele będą wykonywać w grupach.

 

Doradztwo zawodowe w mojej szkole, Czy wszystko jest comme il faut?

E-szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych, którzy stanęli przed zadaniem stworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Analiza jakościowa i ilościowa testów szkolnych

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

Program szkolenia obejmuje:

  • pojęcie pomiaru dydaktycznego
  • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych
  • ćwiczenia praktyczne, w tym pełna analiza ilościowa testu 
Narkotyki i dopalacze - wszystko, co należy wiedzieć

E-szkolenie poświęcone substancjom psychoaktywnym jest dedykowane rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły oraz nauczycielom. W trakcie prezentacji, przedstawione są najbardziej rozpowszechnione wśród polskiej młodzieży substancje psychoaktywne - ich działanie na organizm, sposób w jaki uzależniają oraz krótki opis tego jak wygląda kontakt osoby zażywającej.

Agresja i przemoc w szkole

Jak pokazują badania 10% polskich uczniów jest systematycznie dręczona, a przemoc werbalna stała się elementem życia szkolnego. I tu niezbędna jest systematyczna praca wszystkich osób zaanagażowanych w proces edukacyjno-wychowawczy.

Ministerstwo Edukacji  Narodowej już od jakiegoś czasu prowadzi działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2014/2015 to właśnie profilaktyka agresji i przemocy w szkole była jednym z kierunków polityki oświatowej naszego państwa.

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Nauczyciele i pracownicy administracji w placówce oświatowej mają szeroki dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców i osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą np. interesantów, kontrahentów. Ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych ciążący na pracownikach musi być zrealizowany w taki sposób, by konstytucyjne prawo obywatela do ochrony jego danych było zagwarantowane, zaś przetwarzanie, zbieranie, udostępnianie i utrwalanie danych odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w § 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ocenianie kształtujące

Wymagania MEN wobec szkół oraz planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty nie pozostawiają złudzeń, że ocenianie ma głównie wspierać uczniów w planowaniu ich własnej pracy oraz motywować do zwiększonego wysiłku. Ważnym jest także, by proces oceniania dostarczał uczniowi i rodzicom kompletnych informacji o dobrych i słabych stronach ucznia, ale także o sposobach poprawy. Te cele można osiągnąć za sprawą oceniania kształtującego!

Trudności w uczeniu się - przejawy i przyczyny oraz codzienna praktyka w szkole

Trudności szkolne stają się ważnym problemem społecznym, a przede wszystkim są wyzwaniem dla nauczycieli w codziennej pracy z uczniem, nauczyciela, które zdaniem jest nie tylko uczenie, ale nauczenie.

Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej

To e-szkolenie, które w czytelny sposób przypomina o obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie roku szkolnego.

Współpraca z "trudnymi" rodzicami

Nowe wymagania nadzoru pedagogicznego obligują nauczycieli - szkołę, placówkę do budowania współpracy z rodzicami. Współpracy, która będzie oparta na partnerskich relacjach. Dlatego warto poznać metody, które pozwolą nawiązać odpowiednie relacje z rodzicami, zachęcić ich do współpracy i tym samym zbudować swój pozytywny, profesjonalny wizerunek.

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Kompetencje kluczowe to termin, który coraz częściej pojawia się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z oczekiwanych efektów nauki, dlatego warto nauczycieli wyposażyć w wiedzę dotyczącą kompetencji kluczowych - ich znaczenia, podstaw prawnych i przede wszystkich kształtowania u młodych ludzi.

"Skąd się biorą dzieci?", czyli jak rozmawiać z młodym człowiekiem o seksualności

E-szkolenie pt.: „Skąd się biorą dzieci?”, czyli jak rozmawiać z młodym człowiekiem o seksualności” zalecane jest wszystkim rodzicom. Niezależnie czy ich dziecko ma 3, 6, 10 czy 15 lat poruszany przez nas temat będzie aktualny.

Wybierz szkolenie

Jak to działa? Regulamin
Wyników 1 - 20 z 34

Nasi partnerzy

aae-ecrk.pnglogo_EDULEX.jpglogo_Okienka.png