Pierwsza pomoc

NOWOŚĆ

Wszyscy nauczyciele, a także pracownicy niepedagogiczni, muszą zostać przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy do dnia 1 marca 2019 r. Niniejsze szkolenie pozowli spełnić ten prawny obowiązek, ale przede wszystkim społeczny.

Rola i zadania nauczyciela w procesie oceny jego pracy

NOWOŚĆ

Obowiązujące od stycznia 2019 r. zapisy dotyczące oceny pracy nauczyciela, tak jak i poprzednie, przewidują bardzo szeroki zakres oceny (od 9 kryteriów dla stażysty, do 23 dla nauczyciela dyplomowanego), gdzie kluczowa okazuje się być rola samych nauczycieli w odpowiednim dokumentowaniu swojej pracy oraz przygotowaniu się do oceny. 

Syndrom wypalenia zawodowego – krytyczne zagrożenie naszych czasów

NOWOŚĆ            

Nauczyciele są jedną z grup zawodowych, która jest najbardziej narażona na wypalenie wypalenie zawodowe.

Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?

NOWOŚĆ

Wykształcenie kompetenecji kluczowych u ucziów w procesie uczenia jest jednym z zadań, jakie stoi przed każdym nauczycielem, dlatego też warto wyposażyć nauczycieli w wiedzę odnośnie samych kompetencji i metod ich kształtowania.

W trakcie szkolenia lektor przypomni zalecenia Rady Unii Europejskiej w kwestii kompetencji kluczowych, a przede wszystkim skupi się na przedstawieniu i omówieniu ciekawych metod pracy z uczniami.

BHP w placówkach oświatowych

NOWOŚĆ

E-szkolenie prezentuje nowe regulacje prawne w zakresie bezpiecznego sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 października 2018 roku.

Doradztwo zawodowe od 1 września 2018 roku

NOWOŚĆ

Wśród wielu zmian prawnych, które weszły w życie wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 znalazło się rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego.

Organizacja wycieczek szkolnych, czyli wszystko o nowych zasadach, bezpieczeństwie i dokumentacji

NOWOŚĆ

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) wprowadziło nowe regulacje w procesie organizacji wycieczek. 

Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci?

NOWOŚĆ

Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19 znalazł się zapis dotyczący rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, a także bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. 

Zasady oceny pracy nauczycieli od 1 września 2018 r. - zasady, kryteria i wskaźniki jakości pracy, odwołanie od oceny

Nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela wchodzą w życie 1 września 2018 roku i obejmują nie tylko sam proces oceny pracy nauczyciela, ale także dotyczą awansu zawodowego.

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Kompetencje kluczowe to termin, który coraz częściej pojawia się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z oczekiwanych efektów nauki, dlatego warto nauczycieli wyposażyć w wiedzę dotyczącą kompetencji kluczowych - ich znaczenia, podstaw prawnych i przede wszystkich kształtowania u młodych ludzi.

Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych – terroryzm

Szkolenie stanowi rozszerzenie i rozwinięcie szkolenia: "Postępowania nauczyciela w sytuacji zagrożenia". W trakcie e-szkolenia lektor omawia zasady, sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej jaką jest terroryzm.

Zadania i obowiązki nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy na początku roku szkolnego

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel ma do wykonania wiele zadań. By nie umknęło żadne, edukator przypomina je wszystkie i jednocześnie wskazuje podstawę prawną z których one wynikają oraz sposób i technikę ich realizacji.

Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy - jak pomóc w integracji i rozwijaniu sprawności uczenia się w języku polskim?

Szkolenie porusza aktualny temat - temat uczniów przybywających i powracających z zagranicy, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności związanych z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości szkolnej.

Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia

E-szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom szkoły, a prezentowane treści mogą okazać się przydatne w codziennych sytuacjach.

Rada pedagogiczna - uprawnienia, zasady pracy i dokumentowania

Przekazane informacje wyjaśnią wiele wątpliwości odnośnie kompetencji organów szkoły oraz uporządkują proces odbywania posiedzeń RP i sporządzania protokołów.

Prawa autorskie w praktyce szkolnej

Nauczyciele w swojej codziennej pracy często, nie do końca świadomie, wykorzystują utwory objęte prawami autorskimi, dlatego wskazane jest, aby znali zasady, na jakich i kiedy mogą z nich korzystać.

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO - część I

Szkolenie Z RODO przeznaczone jest dla nauczycieli i pracowników  administracyjno-obsługowym placówek oświatowych. Jest to I część szkolenia mająca na celu zapoznanie odbiorców z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (2016/679) oraz regulacjami krajowymi.                                                                                                          

Stosowanie RODO w placówkach oświatowych - II część

II część e- szkolenia zawiera wskazówki i zalecenia do właściwego postępowania w sytuacjach przetwarzania danych osobowych w typowych sytuacjach szkolnych, zarówno przez pracowników administracyjno-obsługowych placówek oświatowych, jak i samych nauczycieli.

Ruch kadrowy i prawo pracy dla nauczycieli

Nieznajomość zagadnień prawnych regulujących proces zatrudniania, zwalniania i nauczycielskiej pragmatyki zawodowej rodzi wiele zbędnych emocji, spotkań sądowych, skarg do PIP-u, organu prowadzącego i innych podmiotów.

Innowacyjny nauczyciel – aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji

Nauczyciele w swej codziennej pracy niejednokrotnie wykorzystują niestandardowe pomysły, proponując swym uczniom kreatywne rozwiązania organizacyjne czy też wprowadzając niestosowane wcześniej narzędzia i metody. Jednak nie każde z takich działań to innowacja pedagogiczna. 

Być rodzicem nastolatka, czyli słów kilka o rozważnym rodzicielstwie

E-szkolenie dedykowane jest rodzicom i porusza temat okresu adolescencji dzieci.

Autorka zaprasza rodziców do reflekcji nad tym jak budować dobre relacje z dorastającym dzieckiem, nie zapominając przy tym o wyznaczaniu granic, jasnym komunikowaniu własnych emocji i potrzeb, a także dbałości o wzajemne zaufanie i akceptację.

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2018 roku.

Szkolenia dedykowane jest członkom rad pedagogicznych. Lektor w trakcie szkolenia omawia naważniejsze zmiany prawa, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.

Zmiany prawa oświatowego od 1 stycznia 2018 i 1 wrzesnia 2018 r.

W prezentowanym e-szkoleniu omówione są najważniejsze zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które już weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku lub będą obowiązywały od 1 września 2018 r.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami po zmianie prawa od 1 września 2017 r.

Przepisy, obowiązujące od 1 września 2017 r. w sprawie organizacji ppp i w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym (…) wprowadziły zasadnicze zmiany w zakresie świadczenia pomocy pp.

Prawo pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty

E-szkolenie jest adresowane do nauczycieli zatrudnionych w:

  • gimnazjach
  • zespołach szkół, w których skład wchodzi gimnazjum 
  • szkół, do których z dniem 1 września zostanie włączone gimnazjum np. liceum ogólnokształcące.
O nauczycielu przewodniku i innowacyjnych metodach aktywizujących

Zmieniający się świat pociąga za sobą konieczność przedefiniowania zadań szkoły, roli nauczyciela oraz form i metod pracy dydaktycznej.

Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej

W obliczu zmian, jakim podlega dzisiejsza szkoła, w obliczu wzrostu stopnia skomplikowania przepisów oświatowych i rosnących wymagań w stosunku do nauczycieli, warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres swojej odpowiedzialności. 

Zasady budowy testów szkolnych

Celem e-szkolenia jest doskonalenie kompetencji członków Rady Pedagogicznej z zakresu konstruowania narzędzi do pisemnych form sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów tak, aby każdy przygotowany test spełnił swoją funkcję.

 

Doradztwo zawodowe w mojej szkole, Czy wszystko jest comme il faut?

E-szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych, którzy stanęli przed zadaniem stworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Analiza jakościowa i ilościowa testów szkolnych

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

Program szkolenia obejmuje:

  • pojęcie pomiaru dydaktycznego
  • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych (...)
Narkotyki i dopalacze - wszystko, co należy wiedzieć

E-szkolenie poświęcone substancjom psychoaktywnym jest dedykowane rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły oraz nauczycielom. W trakcie prezentacji, przedstawione są najbardziej rozpowszechnione wśród polskiej młodzieży substancje psychoaktywne - ich działanie na organizm, sposób w jaki uzależniają oraz krótki opis tego jak wygląda kontakt osoby zażywającej.

Agresja i przemoc w szkole

Jak pokazują badania 10% polskich uczniów jest systematycznie dręczona, a przemoc werbalna stała się elementem życia szkolnego. I tu niezbędna jest systematyczna praca wszystkich osób zaanagażowanych w proces edukacyjno-wychowawczy.

Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej

To e-szkolenie, które w czytelny sposób przypomina o obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie roku szkolnego.

Ocenianie kształtujące

Przepisy prawa oświatowego oraz wymagania Men jasno wskazują, że ocenianie ma głównie wspierać uczniów w planowaniu ich własnej pracy oraz motywować do zwiększonego wysiłku. Ważnym jest także, by proces oceniania dostarczał uczniowi i rodzicom kompletnych informacji o dobrych i słabych stronach ucznia, ale także o sposobach poprawy. 

Trudności w uczeniu się - przejawy i przyczyny oraz codzienna praktyka w szkole

Trudności szkolne stają się ważnym problemem społecznym, a przede wszystkim są wyzwaniem dla nauczycieli w codziennej pracy z uczniem, nauczyciela, które zdaniem jest nie tylko uczenie, ale nauczenie.

Współpraca z "trudnymi" rodzicami

Nowe wymagania nadzoru pedagogicznego obligują nauczycieli - szkołę, placówkę do budowania współpracy z rodzicami. Współpracy, która będzie oparta na partnerskich relacjach. Dlatego warto poznać metody, które pozwolą nawiązać odpowiednie relacje z rodzicami, zachęcić ich do współpracy i tym samym zbudować swój pozytywny, profesjonalny wizerunek.

"Skąd się biorą dzieci?", czyli jak rozmawiać z młodym człowiekiem o seksualności

E-szkolenie pt.: „Skąd się biorą dzieci?”, czyli jak rozmawiać z młodym człowiekiem o seksualności” zalecane jest wszystkim rodzicom. Niezależnie czy ich dziecko ma 3, 6, 10 czy 15 lat poruszany przez nas temat będzie aktualny.

Świadomy rodzic – problem agresji w Internecie

E-szkolenie „Świadomy rodzic – problem agresji w Internecie” dedykowane jest rodzicom uczniów szkoły gimnazjalnej, licealnej, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej oraz wszystkich tych, dla których dobro dziecka jest najważniejsze.

 

 

Skuteczna komunikacja z uczniami

Otwarta komunikacja między nauczycielem a uczniem jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego. Pobudza ona dziecko do myślenia, aktywności, działania i wpływa afirmatywnie na jego szerokorozumiany rozwój. A jednocześnie buduje pozytywy wizerunek pedagoga i jego autorytet.

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej

Przepisy o Kontroli Zarządczej obowiązują już piąty rok. Tymczasem w dalszym ciągu są traktowane przez wielu nauczycieli jako zło konieczne, ponieważ w ich wyobrażeniu wymagają one jedynie tworzenia niepotrzebnej "papierologii": stosu instrukcji, regulaminów i procedur. Takie wyobrażenie może wynikać jedynie z niewiedzy.

Nowe obowiązki szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Obowiązujące od 1 września 2015 roku rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii postawiło przed wszystkimi szkołami, placówkami oświatowymi i nauczycielami nowe zadania.

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej

Ocenianie osiągnięć uczniów jest procesem  nie tylko dydaktycznym, ale w znacznej mierze wychowawczym.  Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) jednoznacznie wskazuje cele oceniania i obowiązujące zasady w tym względzie. 

Zasady organizacji nauki dzieci na I etapie edukacyjnym

E-szkolenie: Zasady organizacji nauki dzieci na I etapie edukacyjnym, to przewodnik zarówno dla nauczycieli jak i rodziców po zmianach prawa, które wprowadziła ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

Procedura Niebieskie Karty

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty z obowiązującymi ich przepisami w zakresie procedury Niebieskie Karty.

EWD jako miara efektywności kształcenia

Potrzeba znajomości przez nauczycieli zagadnień z zakresu EWD oraz umiejętnego posługiwania się nimi jest niejako wymuszona wymaganiami z nadzoru pedagogicznego, które wprost nakazują "prowadzenie analiz wyników egzaminów wewnętrznych, opracowywanie wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania" (pkt 11).

Zarządzanie czasem przez nauczyciela

Nauczyciele w swojej pracy mierzą się z dużą ilością obowiązków, a obserwując kierunki dyskusji politycznej i zmiany, jakie zachodzą w edukacji, będzie ich coraz więcej. Dlatego warto znać metody efektywnego planowania czasu oraz realizacji zamierzonych celów.

Mobbing w placówce oświatowej

Zgodnie z zapisami art. 94³ kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.

Do tego, by w zakładzie pracy mobbing nie występował potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie tego zjawiska, znajomość możliwych sposobów skutecznego przeciwdziałania i nade wszystko odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszanie godności innej osoby.

Wybierz szkolenie

Jak to działa? Regulamin
Wyników 1 - 47 z 47