Regulamin z dnia 25 maja 2018 roku

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr

 1. Postanowienia ogólne
  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.) („Ustawa”), Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c., ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok (dalej zwany „Usługodawca” lub „ECRK”) ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący w serwisie internetowym: www.ecrkbialystok.com.pl („Regulamin").
  2. Kontaktowym adresem elektronicznym Usługodawcy jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny dostępnej w Internecie pod adresem: https://www.ecrkbialystok.com.pl („Serwis”).
  4. Każdy, kto korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną („Użytkownik”) przez Usługodawcę, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Korzystanie z usług Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Rodzaj i zakres świadczonych Usług
  1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną („Usługi”), Usługodawca udostępnia odpłatnie E-szkolenia (prezentacja z głosem lektora) umieszczone w Serwisie przez przyznanie czasowego dostępu do nich zarejestrowanym Użytkownikom („Subskrypcje”), 
  2. Sprzedaje publikacje elektroniczne ("Publikacje") w formatach: PDF lub DOC, które po spełnieniu warunków określonych w części IV niniejszego Regulaminu, są dostępne do pobrania z Serwisu z podstrony oznaczonej nazwą E-sklep, oraz
  3. Umożliwia zgłoszenie swojego udziału lub placówki w szkoleniach oferowanych przez ECRK (szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte) ("Szkolenie").
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w treści E-szkoleń znaku graficznego ECRK oraz innych logotypów, widocznych na ekranie komputera Użytkownika.
  5.  Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach E-szkoleń oraz Publikacji informacje, w tym rady, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich rad i zastosowania informacji oraz skutki ich zastosowania.
 3. Warunki świadczenia Subskrypcji.
  1. Treść E-szkoleń (film) jest dostępna tylko wtedy, kiedy komputer lub inne urządzenie Użytkownika, na którym przeglądana jest treść E-szkoleń jest podłączony do Internetu i może komunikować się z serwerem, na którym umieszczono E-szkolenia.
  2. Subskrypcje są dostępne dla Użytkowników na dzień przed i dzień po planowanej emisji szkolenia, która to data została wskazana przez Użytkownika w czasie dokonywania zakupu E-szkolenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Serwisie, trwających nie dłużej niż 1 % czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.
  3. Użytkownik, który chce dokonać zakupu E-szkolenia musi dokonać rejestracji. Rejestracja polega na podaniu co wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych, hasła oraz adresu email Użytkownika. Zatwierdzenie przez Użytkownika formularza z jego danymi osobowymi jest równoznaczne z oświadczeniem, że dane podane w formularzu są prawdziwe.
  4. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i nazwy Użytkownika i nieudostępnianie ich osobom trzecim.
  5. Zakup Subskrypcji do treści E-szkoleń polega na wybraniu przez Użytkownika widocznych na stronie Serwisu odpowiedniego E-szkolenia i dalszym postępowaniu zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury zakupu Subskrypcji.
  6. Dostęp do treści E-szkoleń możliwy jest wyłącznie za pomocą najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Przed dokonaniem zakupu Subskrypcji, Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, czy posiada odpowiednią przeglądarkę internetową, odpowiednią jej wersję oraz rozszerzenia (plug-in) do przeglądarki. Dla sprawnego korzystania z Serwisu, zaleca się instalację najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz odtworzenie wersji demonstracyjnej E-szkolenia. Szczegółowe wymagania podane są na stronie Usługodawcy w menu Jak działa e-szkolenie?
  7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za instalację przeglądarki internetowej na urządzeniu Użytkownika.
  8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług lub zablokować konto Użytkownika w przypadku złamania przez Użytkownika przepisów prawa lub zasad opisanych w Regulaminie, powiadamiając jednocześnie Użytkownika o przyczynach odmowy lub dokonanej blokady. Po usunięciu przez Użytkownika naruszenia i jego skutków, Usługodawca może przywrócić możliwość korzystania z usług Serwisu temu Użytkownikowi, na jego wniosek.
  9. W przypadku, gdyby z ważnych przyczyn Usługodawca nie mógł świadczyć Usługi, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika oraz niezwłocznie zwróci dokonane przez Użytkownika płatności za niewykonaną usługę.
  10. Ceny Usług w Serwisie są podawane w złotych polskich. Ceny są podawane w kwocie netto.
  11. Cena Usługi w chwili zakupu Subskrypcji przez Użytkownika jest wiążąca w całym okresie trwania Subskrypcji.
  12. Każdy Użytkownik otrzymuje fakturę elektryczną na adres mailowy podany przez Użytkownika przy rejestracji. Faktura wystawiana jest w dniu złożenia zamówienia i wysyłana do Użytkownika pocztą. Standardowy termin płatności to 14 dni, a forma płatności to przelew.
  13. Każdy Użytkownik Serwisu na etapie zakupu E-szkolenia informuje Usługodawcę czy Szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych. W przypadku, gdy Użytkownik odznaczy w systemie opcję, że E-szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych, faktura wystawiana jest ze stawką VAT "zwolniony".
 4. Sprzedaż publikacji elektronicznych.
  1. Warunkiem zakupu Publikacja jest posiadanie aktywnego konta w Serwisie czyli dokonanie rejestracji poprzez wpisanie we wskazanych polach danych identyfikacyjnych, hasła oraz adresu email Użytkownika, na który to Klient będzie otrzymywał informacje z potwierdzeniem utworzenia zamówienia oraz zmianą statut zamówienia na potwierdzony.
  2. Zatwierdzenie przez Użytkownika formularza z jego danymi osobowymi jest równoznaczne z oświadczeniem, że dane podane w formularzu są prawdziwe.
  3. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i nazwy Użytkownika i nieudostępnianie ich osobom trzecim.
  4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług lub zablokować konto Użytkownika w przypadku złamania przez Użytkownika przepisów prawa lub zasad opisanych w Regulaminie, powiadamiając jednocześnie Użytkownika o przyczynach odmowy lub dokonanej blokady. Po usunięciu przez Użytkownika naruszenia i jego skutków, Usługodawca może przywrócić możliwość korzystania z usług Serwisu temu Użytkownikowi, na jego wniosek.
  5. Klient może zamówić tylko jedną sztukę tytułu Publikacji.
  6. Format dostępnej Publikacji będzie określony w opisie danej Publikacji.
  7. Klient po dokonaniu wyboru Publikacji, uzupełnieniu wymaganych danych w związku z chęcią jej zakupu i wciśnięciu przycisku "realizacja zakupu", otrzyma drogą elektroniczną informację o utworzeniu zamówienia z określoną Publikacją.
  8. Klient otrzymuje dostęp do publikacji w momencie, gdy status zamówienia zostanie zmieniony przez Usługodawcę na "Potwierdzony". Informacje odnośnie statusu zamówienia zostanie przekazana Użytkownikowi drogą elektroniczną zgodnie z punkt 1. części IV Regulaminu.
  9. Klient ma prawo do dwukrotnego pobrania Publikacji ze strony. Po dokonaniu dwukrotnego pobrania, dostęp do Publikacji zostanie zablokowany.
  10. Publikacja będzie dostępna do pobrania w Serwisie przez 20 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
  11. W przypadku, gdyby z ważnych przyczyn Usługodawca nie mógł świadczyć Usługi, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika oraz niezwłocznie zwróci dokonane przez Użytkownika płatności za niewykonaną usługę.
  12. Ceny Usług w Serwisie są podawane w złotych polskich. Ceny są podawane w kwocie brutto z wliczoną 5% stawką podatku od towarów i usług.
  13. Cena Usługi w chwili zakupu Publikacja przez Użytkownika jest wiążąca.
  14. Każdy Użytkownik otrzymuje fakturę. Faktura wystawiana jest w dniu złożenia zamówienia i wysyłana do Użytkownika pocztą. Standardowy termin płatności to 14 dni, a forma płatności to przelew.
 5. Warunki świadczenia Szkolenia.
  1. Użytkownik, który chce dokonać zgłoszenia na Szkolenie musi dokonać rejestracji. Rejestracja polega na podaniu wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych, hasła oraz adresu email Użytkownika. Zatwierdzenie przez Użytkownika formularza z jego danymi osobowymi jest równoznaczne z oświadczeniem, że dane podane w formularzu są prawdziwe.
  2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i nazwy Użytkownika i nieudostępnianie ich osobom trzecim.
  3. Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z jego zakupem i wyrażeniem zgody na wystawienie faktury na Użytkownika przez Usługodawcę.
  4. Zakup Szkolenia polega na wybraniu przez Użytkownika widocznych na stronie Serwisu odpowiedniego Szkolenia i dalszym postępowaniu zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury jego zakupu.
  5. Ceny Szkoleń w Serwisie podawane są w złotych polskich. Ceny podawane są w kwocie netto.
  6. Cena usług podana na etapie zgłoszenia na szkolenie jest obowiązująca do czasu wykonania Usługi przez ECRK.
  7. Każdy Użytkownik otrzymuje fakturę. Faktura wystawiana jest z datą wykonania usługi z 14-dniowym terminem płatności.
  8. Każdy Użytkownik Serwisu na etapie zgłoszenia na Szkolenie informuje Usługodawcę czy Szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych. W przypadku, gdy Użytkownik odznaczy w systemie opcję, że Szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych, faktura wystawiana jest ze stawką VAT "zwolniony".
 6. Reklamacje i odstąpienie od umowy
  1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę można zgłaszać elektronicznie, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Usługodawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (nazwę firmy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi zwrot kwoty równej cenie E-szkolenia najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
  2. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia czyli odstąpienia od umowy do momentu:
   1. aktywacji Subskrypcji przez Usługodawcę. Po aktywacji Subskrypcji przez Usługodawcę, prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje Użytkownikowi z uwagi na charakter świadczenia, które nie może zostać zwrócone Usługodawcy;
   2. pobrania z Serwisu zamówionej Publikacji, w tym momencie faktura wystawiona w dniu dokonania zamówienia zostanie przez Usługodawcę anulowana;
   3. na 2 dni przed wykonanie Usługi Szkolenia.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tj. Dz.U. 2017 poz. 683).
  4. Wskazane jest, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierało następujące dane: dane Użytkownika, numer zamówienia, rodzaj Subskrypcji w przypadku E-szkoleń i tytuł szkolenia w Przypadku Szkoleń.
  5. Strony dopuszczają złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika na konto, z którego została dokonana płatność, a dostęp do E-szkolenia zostanie zablokowany.
  7. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, subskrypcje do treści E-szkoleń oraz Szkolenia zakupione przed datą wprowadzenia tych zmian, będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zamówienia.
 7. Własność intelektualna i prawa autorskie
  1. Właścicielem majątkowych praw autorskich do treści E-szkoleń (prezentacja z głosem lektora) jest jej twórca.
  2. Jedna zakupiona Subskrypcja, daje prawo do korzystania z treści E-szkolenia wyłącznie jednemu Użytkownikowi na użytek niekomercyjny.
  3. Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu treści E-szkoleń, ani w całości, ani we fragmentach, ingerowania w zawartość, dystrybucji, powielania, usuwania oznaczeń oraz zabezpieczeń technicznych lub jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
  4. Wszystkie elementy Serwisu, np. teksty, grafiki – są własnością Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.
  2. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z oferowanych usług oraz szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Użytkownika, powstałe w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu spowodowane działaniem sił wyższych, niedozwolonym działaniem osób trzecich, awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika, jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.
 9. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)
  1. Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi ochronę danych osobowych. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu zgodnie z art 13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  2. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do realizacji Usług. Właściwość świadczonej Usługi oraz sposób jej rozliczenia może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: nazwiska i imienia, osoby zamawiającej, jej numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz dodatkowo nazwy nabywcy, jej adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP. 
  3. Administratorem danych osobowych jest ECRK.
  4. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia - biuro prowadzące obsługę księgową oraz Akademia Aktywnej Edukacji.
  6. Dana osobowe Użytkownika będą przechowywane przez 6 lat liczone od dnia złożenia przez Użytkownika ostatniego zamówienia
  7. Użytkownik posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
  8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
  10. Prawo do wglądu, sprostowania, zmiany i usunięcia danych osobowych w Serwisie, jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika na jego konto. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku jest możliwe po przesłaniu dyspozycji pisemnej za pomocą maila lub listu poleconego.
 10. Pozostałe postanowienia 
  1. Regulamin jest dostępny w na stronie http://ecrkbialystok.com.pl/index.php/e-szkolenia/regulamin