Wiedza ekspertów dostępna "od ręki"

W naszym e-sklepie znajdziecie Państwo elektroniczne publikacje niezbędne każdemu dyrektorowi placówki oświatowej w codziennej pracy zawodowej. Zamówione dokumenty pobierzecie Państwo bezpośrednio z naszej strony internetowej w ciągu kilku chwil od złożenia zamówienia.

 

Regulamin Rady Rodziców

NOWOŚĆ

Publikacja "Regulamin Rady Rodziców" zawiera regualmin pracy rady rodziców.

 

Publikacja elektroniczna

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

NOWOŚĆ

Publikacja zawiera propozycje zapisów odnośnie organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole, które powinny znaleźć się w statucie szkoły oraz program realizacji WSDZ wraz z dokumentacją towarzyszącą.

Publikacja elektroniczna

Regulamin wycieczek szkolnych

Publikacja "Regulamin wycieczek szkolnych" zawiera dokumentację zgodną z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Publikacja elektroniczna

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego

NOWOŚĆ

Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w liceum ogólnokształącym zgodny z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku.

Publikacja elektroniczna

Zestaw ankiet do profilaktyki antynarkotykowej dla szkoły podstawowej

NOWOŚĆ

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia corocznej analizy.

Nowelizacja statutu szkoły po zmianach prawa na dzień 1 września 2018 roku.

NOWOŚĆ

Prezentowana publikacja pozwoli Państwu na dokonanie aktualizacji (zmiany) statutu szkoły/placówki oświatowej do obowiązującego prawa na dzień 1 września 2018 roku.

Publikacja elektroniczna

Nowy regulamin oceny pracy nauczyciela

 NOWOŚĆ

Publikacja zawiera komplet dokumentów niezbędnych w procesie oceny pracy nauczycieli zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2019 r.

Publikacja elektroniczna

 

Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących - środki psychoaktywne

NOWOŚĆ

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia corocznej diagnozy czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Regulamin pracy

NOWOŚĆ

Publikacja zawiera wzór regulaminu pracy dla placówki oświatowej uwzględniający zmiany w prawie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Publikacja elektroniczna

Dokumentacja działań administratora danych osobowych wyczerpująca zasadę legalności funkcjonowania monitoringu

Od 25 maja 2018 r. na szkoły/ placówki oświatowe zostały nałożone nowe obowiązki związane z funkcjonowaniem monitoringu wynikającymi z RODO oraz przepisów art. 108a – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Publikacja w wersji elektronicznej

Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich jest zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie występowania konkretnych czynników ryzyka. 

Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady oraz kompetencje stanowiące i opiniujące

Publikacja pt. "Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady oraz kompetencje stanowiące i opiniujące." zawiera 25 stron, na których znajduje się m.in. wykaz wszystkich uprawnień Rady Pedagogicznej, który posłuży do poprawnego opracowywania uchwał, które podejmuje Rada Pedagogiczna.

Publikacja elektroniczna

Nowelizacja statutu przedszkola po zmianach prawa na dzień 1 września 2018 roku.

NOWOŚĆ

Prezentowana publikacja pozwoli Państwu na dokonanie aktualizacji (zmiany) statutu przedszkola do obowiązującego prawa na dzień 1 września 2018 roku.

Publikacja elektroniczna

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe

Publikacja zawiera pełną instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe, która obowiązkowo musi się znaleźć na stronach BIP.

Publikacja elektroniczna

Zestaw ankiet do profilaktyki antynarkotykowej dla szkoły ponadpodstawowej

NOWOŚĆ

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia corocznej analizy.

Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - cyberprzemoc

NOWOŚĆ

Wyniki badań pokazują, że z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40% uczniów, blisko 30% rodziców oraz 45% nauczycieli.

Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia

Publikacja "Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2018 r.

 

 

 

Wzorcowy statut szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Publikacja "Wzorcowy statut szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - cyberprzemoc

NOWOŚĆ

Wyniki badań informują, że z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40% uczniów, blisko 30% rodziców oraz 45% nauczycieli.

Ankieta - badanie przesiewowe

NOWOŚĆ

Ankieta przesiewowa jest dobrym narzędziem, które pozwoli Państwu w szybki i prosty sposób zdiagnozować istnienie zachowań ryzykownych w szkole, a które mogą dotyczyć:

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii

NOWOŚĆ

Publikacja zawiera zestaw działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do całej społęczności szkolnej a wymaganych rozporządzaniem MEN z dnia 18 sierpnia 2018 roku.

Procedura wczesnego wspomagania

Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dokumentem opracowanym na podstawie nowego rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

Publikacja w wersji elektronicznej

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów / wychowanków

Publikacja zawiera opis systemowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej, w tym organizację zajęć w zakresie doradztwa zawodowego. 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Wzorcowy statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Publikacja "Wzorcowy statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu SOSW, w którego skład wchodzą: (...)

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Strategia działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i informacyjnych

"Strategia działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i informacyjnych" stanowi zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników szkoły/placówki oświatowej w celu obniżania ryzyk i zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, środków odurzających i zagrożeń  demoralizacji. 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Publikacja "Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi", zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi. 

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2018 r.

Wzorcowy Statut Przedszkola

Publikacja "Wzorcowy statut przedszkola" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu placówki oświatowej.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Wzorcowy Statut Technikum

Publikacja "Wzorcowy Statut Technikum" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

 

 

 

Wzorcowy Statut Liceum Ogólnokształcącego

Publikacja "Wzorcowy statut liceum ogólnokształcącego" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dyrektora szkoły podstawowej

Publikacja "Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej", zawiera pełną dokumentację postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zgodną ze zmianami wprowadzonymi w 2017 roku.

Publikacja elektroniczna

 

 

Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Publikacja "Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej", zawiera pełną dokumentację postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zgodną ze zmianami wprowadzonymi w 2017 roku.

Publikacja elektroniczna

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tysięcy euro

Publikacja zawiera aktualny regulamin udzialania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tyś euro wraz z ...

Publikacja elektroniczna

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Publikacja zawiera aktualny regulamin przyjmowania skarg i wniosków.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Polityka Antymobbingowa

Zgodnie z zapisami art. 94. 3. kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.
Jednym ze sposobów realizacji obowiązków, wynikających z tego artykułu, jest uregulowanie zasad współżycia społecznego poprzez wprowadzenie dokumentu...

Publikacja elektroniczna

Wzorcowy Statut Zespołu Szkoł Zawodowych

Publikacja "Zespołu Szkół Zawodowych" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla zespołu szkół w skład, którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Branżowa I stopnia oraz Technikum.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

 

 

 

Wzorcowy statut niepublicznej szkoły podstawowej

Publikacja "Wzorcowy statut niepublicznej szkoły podstawowej", zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla niepublicznej szkoły podstawowej. 

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 września 2018 r.

Kodeks Etyki

Ustawa o finansach publicznych jasno definiuje cele kontroli zarządczej. Jednym z nich jest:

  • przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Regulamin służby przygotowawczej

Publikacja zawiera aktualny i kompletny regulamin służby przygotowawczej, który jest koniecznym elementem zarządzania placówką i pracownikami administracji jednostki samorządowej.

Publikacja elektroniczna

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w placówce oświatowej

Regulamin niezbędny w każdej placówce oświatowej. Należy go obowiązkowo umieścić na stronach BIP.

Publikacja elektroniczna

Regulamin okresowej oceny pracownika samorządowego

Publikacja zawiera aktualny i kompletny regulamin oceny okresowej pracownika samorządowego, który jest koniecznym elementem zarządzania placówką i pracownikami administracji jednostki samorządowej.

Publikacja elektroniczna

Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - wychowanie do wartości

NOWOŚĆ

Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. 

Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - wychowanie do wartości

NOWOŚĆ

Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. 

Jak przygotować statut czyli "Zasady techniki prawodawczej"

Ten 49 stronicowy dokument to kompendium wiedzy o budowie aktu prawnego, redagowaniu zmian, dokonywaniu jego nowelizacji i ogłaszania. Stanowi on doskonałą podstawę do przygotowania Statutu każdej placówki oświatowej.

Publikacja elektroniczna

Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - czytelnictwo

Proponowany zestaw ankiet do przeprowadzenia badania na temat poziomu i jakości czytelnictwa  pomoże Państwu dokonać analizy sytuacji czytelniczej w społeczności szkolnej.

Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - czytelnictwo

Proponowany zestaw ankiet do przeprowadzenia badania na temat poziomu i jakości czytelnictwa  pomoże Państwu dokonać analizy sytuacji czytelniczej w społeczności szkolnej.

Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - agresja i przemoc

Zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej jest problemem, który w przeciągu ostatnich lat ciągle nasila się wśród uczniów.

Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - agresja i przemoc

Zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej jest problemem, który w przeciągu ostatnich lat ciągle nasila się wśród uczniów.

Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - bezpieczeństwo w sieci

Proponowany zestaw ankiet pozwoli określić czy problem cyberprzemocy czy braku pełnej świadomości korzystania z zasobów Sieci, pojawia się w społeczności szkolnej.

Wybierz publikację

Regulamin
Wyników 1 - 48 z 48