Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY na rok szk. 2017/2018  w tym:

 • informacje na temat reformy edukacji obowiązującej od nowego roku szkolnego 2017/2018,
 • porady w jaki sposób opracować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

NARZĘDZIA BADAWCZE, RAPORTY I WNIOSKI Z EWALUACJI wybranych obszarów pracy szkoły: 

 • metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole, 
 • badanie skuteczności prowadzonych działań i ich dostosowanie do potrzeb szkoły.

 

Szanowni Państwo!

Nowe przepisy oświatowe (Ustawa Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych) zobowiązują szkoły oraz placówki oświatowe do opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Nowy program wychowawczo-profilaktyczny powinien zostać opracowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 (art. 26 oraz art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

Warunkiem wprowadzenia zmian jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy całej społeczności szkolnej. Dostosowanie programu do potrzeb rozwojowych uczniów, powinno objąć działania o charakterze wychowawczym, a także treści o charakterze profilaktycznym, które kierowane są również do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Na szkoleniu przedstawimy metody i techniki pomocne w identyfikacji potrzeb i problemów występujących w szkole. Zaprezentujemy wzorcowe narzędzia diagnostyczne, które posłużą do przykładowej ewaluacji szkoły „X” we wskazanych obszarach problemowych. Pozwoli to pokazać Państwu proces formułowania Programu wychowawczo-profilaktycznego na całym jego etapie. 

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami.

 

Po zakończeniu szkolenia: 
 • słuchacze znają przepisy prawa oświatowego określające proces wychowawczo-profilaktyczny;
 • słuchacze umieją samodzielnie skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły;
 • słuchacze znają metody i techniki potrzebne do diagnozowania potrzeb, czynników ryzyka oraz czynników ochronnych dostępnych w danym środowisku szkolnym
 • słuchacze potrafią przeprowadzić ewaluację potrzebną do stworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego oraz opracować interpretację prowadzonych przez siebie badań;
 • słuchacze umieją wyciągać wnioski z prowadzonej ewaluacji oraz dopasowywać działania do otrzymanych wyników i sytuacji panującej w szkole;
 • słuchacze wiedzą w jaki sposób badać zmiany zachodzące w wyniku prowadzonych działań oraz dokonują ich modyfikacji w sytuacji, gdy działania nie spełniają zamierzonej funkcji.
Program szkolenia: 
 • program wychowawczo-profilaktyczny – podstawy prawne – główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej;
 • diagnoza obszarów problemowych – narzędzia i techniki badawcze pomocne w ocenie środowiska;
 • przykładowe rozwiązania w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych dotyczące wybranej sytuacji problemowej;
 • przykład konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • etapy tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • rola nauczycieli i rodziców/ opiekunów uczniów przy prowadzeniu działań wychowawczo-profilaktycznych;
 • prowadzenie ewaluacji oraz wyciąganie wniosków;
 • wprowadzanie działań wychowawczo-profilaktycznych w życie szkoły;
 • ocena efektywności prowadzonych działań, modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Katarzyna Jakubczyk - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizacja psychologia rodzinna i wychowawcza oraz psychologia biznesu. Doświadczony szkoleniowiec w tematyce edukacyjnej.