Szkolenia zamknięte

Informacje dodatkowe

Dane do faktury


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Rozwoju Kadr Spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 59/43.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia - biuro księgowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat liczone od daty złożenia ostatniego zamówienia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Administrator danych Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c.

Tematyka szkoleń dla Rad Pedagogicznych na najbliższy rok szkolny obejmuje poniższe tematy:

 1. Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

Celem szkolenia jest zaznajomienie kadry pedagogicznej z pojęciem oraz zakresem odpowiedzialności w swojej pracy. Rozpoczynając od odpowiedzialności porządkowej (kodeks pracy) uczestniczy szkolenia poznają wszelkie rodzaje odpowiedzialności w codziennej pracy, tj.: karną, dyscyplinarną, cywilną oraz majątkową. Zajęcia mają na celu uczciwe pokazanie całego spectrum odpowiedzialności oraz popartych przykładami sposobów zachowania w wybranych typowych i nietypowych sytuacjach.

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle prawa oświatowego, kodeksu pracy.

Celem szkolenia jest przypomnienie, w oparciu o przepisy prawa, podstawowych zadań szkoły oraz nauczycieli. Podczas zajęć omawiane są m.in. Karta Nauczyciela, kodeks pracy oraz szereg przepisów wykonawczych (rozporządzeń). Podnoszone podczas szkolenia kwestie dotyczą czasu pracy nauczyciela, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć "karcianych" oraz wszelkich pozostałych statutowych zadań nauczycieli. Prezentowany jest również sposób oceny pracy nauczyciela oraz wpływ realizacji poszczególnych zadań na jej ostateczny kształt.

 1. Ewaluacja pracy własnej nauczyciela - obszary, techniki, formułowanie wniosków do doskonalenia pracy własnej.
  • akty prawne: Ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół;

  • obowiązki nauczycieli w zakresie ewaluacji:

   • diagnoza m.in. umiejętności, potrzeb, sposobu uczenia się uczniów;

  • obowiązki nauczyciela w zakresie ewaluacji wewnętrznej;

  • czynności nauczyciela wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego;

  • monitorowanie realizacji podstawy programowej.

 2. Planowanie pracy nauczyciela.

Na szkoleniu prezentowane są:

 • zasady opracowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów lub uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • przedmiotowy system oceniania – treść, zakres, zasady indywidualizacji w ocenianiu,
 • działania nauczyciela w przypadku zakłóceń w realizacji podstaw programowych nauczanej edukacji,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramach planów nauczania – sposób dokumentowania wyników monitorowania.
 1. Ocenianie kształtujące.
 2. Wykorzystywanie techniki EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
 3. Zasady opracowywania testów szkolnych. Pomiar dydaktyczny. Analiza ilościowa  i jakościowa wyników badań osiągnięć uczniów. 
 4. Nauczyciel – wychowawca.
 5. Nowe wymagania MEN wobec szkół po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
 6. Standardy jakości pracy nauczyciela w świetle nowych wymagań MEN.
 7. Ocena pracy nauczyciela – tryb, zasady, obszary pracy, kryteria, standardy jakości pracy.
 8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianie prawa.
 9. Dokumentowanie pracy nauczyciela.
 10. Mobbing w organizacji.
 11. Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewniania jakości.
 12. Uprawnienia i obowiązki Rady Pedagogicznej.
 13. Praca zespołowa nauczycieli – organizacja, dokumentowanie, obszary współpracy.
 14. Sztuka efektywnego nauczania.
 15. Wypalenie zawodowe.
 16. Ochrona danych osobowych przez nauczyciela i pracownika placówki.
 17. Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i  zachowania uczniów.
 18. Radzenie z agresją uczniów.
 19. Rozmowy z rodzicami.
 20. Karta Nauczyciela po zmianach (jeśli zostaną wprowadzone).


Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się z lewej strony. Cenę za szkolenie ustalamy indywidualnie. Serdecznie zapraszamy.