Szkolenia zamknięte

Informacje dodatkowe

Dane do faktury


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Rozwoju Kadr Spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektryczna 1/3 lok. pok. 216..
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia - biuro księgowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat liczone od daty złożenia ostatniego zamówienia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Administrator danych Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c.

Tematyka szkoleń dla Rad Pedagogicznych na najbliższy rok szkolny obejmuje poniższe tematy:

 1. Zasady oceny pracy nauczycieli. Kryteria oceny. 
 2. Dokumentowanie własnej pracy nauczyciela do oceny jego pracy.
 3. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.
 4. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących jako podstawa do aktualizacji/opracowania Programu wychowawczo-profilaktycznego.
 5. Ewaluacja efektywności pracy nauczyciela z wykorzystaniem zasad pomiaru dydaktycznego.
 6. Ewaluacja pracy własnej nauczyciela - obszary, techniki, formułowanie wniosków do doskonalenia pracy własnej.
 7. Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i  zachowania uczniów.
 8. Innowacyjne metody i narzędzia w pracy nauczyciela.
 9. Konstrukcja statutu szkoły. Zasady opracowania statutu / nowelizacji statutu.
 10. Kryteria oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. oraz wskaźniki ich spełniania – zajęcia warsztatowe: Wypracowaniu szkolnego regulaminu oceniania.
 11. Mobbing w miejscu pracy – przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów.
 12. Nauczyciel – wychowawca.
 13. Nowe wymagania MEN wobec placówek oświatowych i sposoby ich osiągania. Przygotowanie RP do ewaluacji zewnętrznej.
 14. Ocenianie kształtujące.
 15. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO.Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 16. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym.
 17. Organizacja pracy własnej nauczyciela – plany pracy, badań edukacyjnych, etc.
 18. Oswoić technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w szkole.
 19. Planowanie pracy nauczyciela.
 20. Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych (zdarzenia losowe, akty terroryzmu, itp.).
 21. Praca zespołowa nauczycieli – organizacja, dokumentowanie, obszary współpracy.
 22. Pragmatyka zawodowa nauczycieli. Regulacje stosunku pracy w okresie przejściowym.
 23. Projekt edukacyjny – spowszedniały czy nieznany?
 24. Przygotowanie RP do ewaluacji zewnętrznej.
 25. Radzenie z agresją uczniów.
 26. Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewniania jakości.
 27. Rozmowy z rodzicami.
 28. Sposoby dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego w celu dokonania oceny pracy nauczycieli. Regulamin oceny pracy nauczyciela.
 29. Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem.
 30. Sztuka efektywnego nauczania.
 31. Uprawnienia i obowiązki Rady Pedagogicznej.
 32. Wykorzystywanie techniki EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
 33. Wypalenie zawodowe.
 34. Zadania i obowiązki nauczycieli na podstawie nowych przepisów oświatowych i Kp.
 35. Zasady opracowywania testów szkolnych. Pomiar dydaktyczny. Analiza ilościowa i jakościowa wyników badań osiągnięć uczniów.
 36. Zasady organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawa od 1 września 2018 r.
 37. Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2018 i ich zastosowanie w praktyce.

 Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się z lewej strony. Cenę za szkolenie ustalamy indywidualnie. Serdecznie zapraszamy.