Techniki nadzoru pedagogicznego

NADZÓR  PEDAGOGICZNY JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PODWYŻSZANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I  NAUCZYCIELI, a także  jako MECHANIZM KONTROLI ZARZĄDCZEJ, w tym:

 • standardy jakości pracy szkoły i nauczyciela w świetle wymagań MEN i sposoby ich osiągania,
 • techniki i  sposoby sprawowania skutecznego nadzoru z wykorzystaniem ZPC,
 • formułowanie wniosków, zaleceń i ocen w różnych obszarach nadzoru: obserwacji zajęć, badań edukacyjnych, realizacji podstawy programowej i innych,
 • dokumentowanie wyników nadzoru – komplet narzędzi pracy dyrektora wraz z instrukcjami do wnikliwej  oceny przedmiotu nadzoru lub badanego problemu,
 • nadzór pedagogiczny, a system kontroli zarządczej.

 

Szanowni Państwo!

Sprawowanie skutecznego, systematycznego i eksperckiego nadzoru pedagogicznego jest jednym z głównych zadań dyrektora i to nie tylko wynikającym z rozporządzenia o nadzorze, ale także z ustawy o finansach publicznych wprowadzających obowiązek wdrożenia systemu kontroli zarządczej. By „skutecznie, efektywnie i terminowo” wydatkować środki finansowe należy sprawić, by nadzór był skuteczny! O skutecznym nadzorze można mówić wtedy, gdy prowadzony jest w sposób ekspercki.  A. Einstein powiedział „Obłęd - powtarzać w kółko tą samą czynność, oczekując innych rezultatów”.  Może więc nadzór poprowadzić inaczej, by jego rezultatem było podniesienie jakości pracy szkoły i każdego nauczyciela?  Tego właśnie chcemy nauczyć Państwa na szkoleniu i jednocześnie wyposażyć warsztat pracy dyrektora w przydatne narzędzia! 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • zrozumieć zasady zarządzania jakością w szkole z wykorzystaniem techniki zarządzania przez cele,
 • dokonać analizy czynników determinujących procesy zachodzące w szkole,
 • wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu personelem i procesami,
 • wyposażyć warsztat dyrektora w narzędzia nadzoru dostosowane do obowiązującego prawa, a w szczególności w karty monitorowania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji, etc.
 • stworzyć spójny system kontroli zarządczej z uwzględnieniem w nim nadzoru pedagogicznego.
Program szkolenia: 
 • Podstawowe zasady efektywnego wdrażania systemu zarządzania przez cele (ZPC). 
 • Miejsce nadzoru pedagogicznego w systemie kontroli zarządczej.
 • Specyfikacja procesów zachodzących w szkole. Działania w szkole podlegające nadzorowi.
 • Miary jakości i sukcesów w poszczególnych obszarach pracy szkoły wg wymagań MEN.
 • Zestaw aktualnych narzędzi do dokumentowania pracy szkoły i nauczycieli – listy kontrolne, karty monitorowania, protokoły kontroli, metryczki spraw, etc.
 • Formułowanie wniosków, ocen i zaleceń na podstawie wyników nadzoru – przykłady.
 • Ocena efektywności kształcenia na podstawie wyników badań edukacyjnych – przykłady analiz EWD, wnioskowanie oraz rekomendacje do organizacji procesów kształcenia.
 • Organizacja efektywnej pracy zespołowej w szkole.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 230 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo