Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szk. 2018/2019, w tym: 

 • kierunki pracy szkoły zgodnie ze wskazaniami MEN i sposoby ich realizacji,
 • projekty  ewaluacji  wraz  z  narzędziami– gotowe opracowania,
 • plan kontroli, monitorowania, plan badań edukacyjnych, etc. 

TECHNIKI  SPRAWOWANIA  EFEKTYWNEGO NADZORU - harmonogram czynności, procedury nadzoru, systemy zarządzania procesami np. system doradztwa zawodowego oraz inne unifikujące sposoby realizacji statutowych działań przez nauczycieli.

NARZĘDZIA  DO  DOKUMENTOWANIA  WYNIKÓW  NADZORU, w tym: 

 • karty monitorowania wybranych procesów zachodzących w szkole – wzory,
 • protokoły kontroli, obserwacji, analizy efektów kształcenia– przykłady.

Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2018 r. i ich stosowanie w praktyce.

Komplet uchwał podejmowanych na początku roku szkolnego - gotowe wzory.

 

Szanowni Państwo!

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2018 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz pozostawać w korelacji z kierunkami polityki oświatowej, wskazywanymi corocznie przez Ministra Oświaty. Mądrze zaplanowane działania nadzorcze dyrektora, przeprowadzona ewaluacja wybranych obszarów zarówno pracy szkoły jak i nauczycieli oraz systematycznie wykonywany nadzór mają nie tylko przyczyniać się do podwyższania jakości pracy szkoły, ale również dostarczać dyrektorowi szkoły informacji niezbędnych do oceny pracy poszczególnych nauczycieli. By nadzór pedagogiczny spełniał przypisane jemu zadania należy zadbać, by plan był precyzyjny, a prowadzony nadzór dostarczał wyczerpujących informacji na temat stopnia spełniania przez nauczycieli poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela. 

Na szkoleniu przedstawimy wzorcowy  plan  nadzoru, wskażemy sposoby i techniki  dokumentowania wyników nadzoru  (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi  oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo przedstawimy sposoby wprowadzania wielu zmian prawa oświatowego do  organizacji placówki i zarządzania.

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/19, zgodnie z nowymi zasadami nadzoru, zaplanować ewaluację wewnętrzną typu ex-post oraz ewaluacje bieżące oraz przeprowadzać je w formie wewnętrznych diagnoz i analiz z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych,

 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru,

 • sporządzać odpowiednią dokumentację do oceny pracy nauczyciela,

 • wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu placówką i w zarządzaniu procesami edukacyjno-wychowawczymi, 

 • dostosować pracę szkoły do obowiązującego prawa (organizacja doradztwa zawodowego, wycieczek, etc).

Program szkolenia: 
 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2018 r. – omówienie i interpretacja. 
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2018/19 – przykład.
 • Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi – kompletne opracowania.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – karty monitorowania, kontroli,  obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela i inne.
 • Nowe procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2018 r. unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

 *zniżka przysługuje takiej samej ilości osób zgłoszonych na szkolenie "Dokumentowanie pracy (..)", co zgłoszonych na szkolenie "Plan nadzoru na rok szkolny 2018/2019" z tej samej szkoły/placówki.

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo