Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach prawa od 1 września 2017 r.

 

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA po zmianach prawa od 1 września 2017 r. – organizacja, formy oraz dokumentowanie.
 • ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI, w tym:
  • wzory IPET-ów, wielospecjalistycznej oceny, oceny efektywności programów, wnioski do PPP – gotowe opracowania,
  • karty monitorowania poprawności organizacji i świadczenia ppp, inne – wzory.
 • SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – procedura wewnętrzna. 

 

Szanowni Państwo!

Zapisy prawa w zakresie organizacji i świadczenia pomocy pp, organizacji nauczania, wychowania i opieki dzieci / uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz organizacji nauczania indywidualnego zobowiązują dyrektora do wprowadzenia czytelnych zasad świadczenia ppp przez wszystkich nauczycieli w bieżącej pracy z dzieckiem / uczniem i zorganizowania wskazanych w przepisach form pp.        

Pomoc pp będzie wtedy efektywna, gdy jest prowadzona na podstawie oceny funkcjonalnej ucznia z uwzględnieniem czynników środowiskowych i prowadzona jest systematyczna ocena jej efektywności (przynajmniej 2 razy w roku szkolnym), a zasady jej organizacji i wszelkie działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów zunifikowane w formie rozwiązań systemowych. 

Na szkoleniu szczegółowo omówimy wszystkie zasady organizacji ppp i zaproponujemy sposoby dokumentowania działań i ewaluacji efektów. 

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • opracować wewnętrzne regulaminy organizacji pomocy pp w placówce,
 • poprawnie zorganizować pomoc pp,
 • poznać zasady nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych,
 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru w zakresie ppp;
 • dostosować organizację placówki i pracy nauczycieli do nowych prawa oświatowego.
Program szkolenia: 
 • Formalno - prawne podstawy wspierania uczniów w placówkach oświatowych od 1.09.2017 r. – omówienie i interpretacja. 
 • Opinie i orzeczenia PP – ważność, zasady wydawania, 
 • Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w procesie wspierania uczniów.
 • Techniki dokumentowania działań podejmowanych w zakresie ppp– przykłady, 
 • Procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2017 r. unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki w zakresie ppp – gotowe wzory.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 180 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo