Kontrola Zarządcza

 

 • PODSUMOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PLACÓWCE ZA ROK 2015, w tym:
 • wykaz dokumentów wymaganych podczas oceny stanu kontroli przez organy prowadzące,
  zmiany w procedurach i regulaminach po uwzględnieniu ostatnich zmian prawa oświatowego, prawa pracy i ustawy o rachunkowości.
 • ANALIZA RYZYKA I DOKUMENTOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – ćwiczenia, przykłady.
 • NAJTRUDNIEJSZE MECHANIZMY KONTROLI ZARZĄDCZEJ – gotowe opracowania.

Szanowni Państwo!

Obowiązek wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego jest już przez dyrektorów w znacznym zakresie zrealizowany. Najwięcej problemów stwarza realizacja standardów grupy B – zarządzanie ryzykiem, ich właściwe zidentyfikowanie i zaplanowanie działań, które je ograniczą lub obniżą skutki ich wystąpienia. Dodatkowo ostatnie zmiany prawa pracy, przepisów oświatowych i ustawy  o rachunkowości nakazują wprowadzenie istotnych zmian w regulaminach i procedurach już obowiązujących  w placówce.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  za rok 2015 złożyć należy do organu prowadzącego we wskazanym terminie przez II poziom kontroli zarządczej. Złożenie oświadczenia poprzedzone być powinno odpowiednio przeprowadzonymi i udokumentowanymi procesami monitorowania, kontroli  oraz samooceny. Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wprowadzona z dniem 12 lutego 2012 r. ustawa odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej wymusza złożenie rzetelnego oświadczenia!
Oferujemy Państwu fachową pomoc w realizacji wymienionych zadań zapraszając na 1 - dniowe szkolenie  prowadzone metodami podającymi, na którym przedstawimy m.in. jak uzupełnić lub zaktualizować niezbędną dokumentację KZ, wzory dokumentów, przykładowy arkusz samoooceny oraz protokoły kontrolne, przykładowe oświadczenia o stanie KZ.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • dostosować dokumentację kontroli zarządczej do aktualnie obowiązującego prawa,
 • poprawnie zidentyfikować ryzyka występujące w placówce w obszarach: administrowania, zarządzania finansami, pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • trafnie oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk i ich skutków,
 • złożyć wiarygodne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015,
 • uzupełnić posiadaną dokumentację o kluczowe mechanizmy,
 • poznać  sposoby  dokumentowania czynności poprzedzających wydanie oświadczenia,
 • przeprowadzić i odpowiednio udokumentować proces samooceny,
 • znaleźć i podjąć odpowiednie czynności zaradcze w przypadku zidentyfikowania słabości systemu KZ w placówce.
Program szkolenia: 
 • Formalno-prawne aspekty kontroli zarządczej.
 • Wykaz dokumentów wymaganych w systemie kontroli zarządczej w placówce oświatowej.
 • Zmiany prawa oświatowego, prawa pracy i ustawy o rachunkowości i odzwierciedlenie ich w wewnątrzszkolnej dokumentacji KZ.
 • Strategia zarządzania ryzykiem i sposoby szacowania ryzyka oraz jego skutków.
 • Ćwiczenia w zakresie szacowania istotności ryzyka, sporządzania mapy ryzyk.
 • Najtrudniejsze mechanizmy kontroli zarządczej – wzory dokumentów.
 • Dokumentowanie procesu samooceny.  Arkusze Samooceny – przykłady dokumentu.
 • Odpowiedzialność dyrektora i głównej księgowej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wg zapisów ustawowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429).

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 220 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo