Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem ze spe w ramach pracy na odległość - film z webinarium
Tematyka: Pomoc pp    |    Czas trwania: 103 min

Organizacja jak i dokumentowanie pracy z uczniem ze spe w ramach pracy na odległość budzi obcnie wiele wątpliwości. Nasi eksperci w trakcie szkolenia odpowiadają na pytania nurtujące aktualnie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Polsce.
 
 W trakcie szkolenia prowadzący przekazują najważniejsze informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów, a także sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia oraz dokumentacji z tym związanej w obecnej rzeczywistości.
 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle obowiązujących aktów prawnych i pracy zdalnej.

Określenie roli i zadań szkoły związanych z:

  • przekazywaniem rodzicom informacji o ppp,
  • przygotowaniem jej udzielania,
  • przekazywaniem wyników jej stosowania. 
 • Zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z ppp oraz zajęć rewalidacyjnych.
  • Zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z ppp, zajęcia rewalidacyjne w tym zasady pracy (także zdalnej) z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 
  • Przykłady zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. 
  • Formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
  • Zasady oceniania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie zadań z zakresu ppp.
  • Określenie w arkuszu organizacji szkoły liczby godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
  • Opracowanie planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Dokumentowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych w dziennikach zajęć, w tym tworzenie indywidualnej teczki ucznia objętego ppp.

Do filmu zostały załączone:

- materiały szkoleniowe - wersja elektroniczna edytowalna

- odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników webinarium

- certyfikat do samodzielnego wydruku.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

SZKOLENIE POPROWADZILI: 

Dominik Linowski  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Bożena Browarczyk - ekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

Dominik Circle Bozena Circle 2

200,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo