Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21
zdjecie_aktualnosci
Na podstawie jakich dokumentów przyjąć do LO ucznia powracającego z zagranicy?
zdjecie_aktualnosci
Czy w trakcie roku szkolnego można przekształcić stosunek pracy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony na mianowany?


Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów wszystkich typów szkół – odbiór świadectw, jego treść i zasady wydawania
zdjecie_aktualnosci

24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W tym roku uroczyste zakończenie nauki, podczas których wręczone były świadectwa tegorocznym absolwentom nie przebiegało w sposób tradycyjny. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół dyrektor musiał określić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa i inne dokumenty mogły być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły. Można zatem przypuszczać, że taka sytuacja będzie również miała miejsce w dniu 26 czerwca br., kiedy to naukę zakończą uczniowie wszystkich pozostałych  klas i typów szkół. Jeżeli do tego czasu sytuacja związana z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ulegnie zmianie, to dyrektor szkoły będzie zobowiązany do określenia trybu i terminu odbioru świadectw przez uczniów według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu. Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Warto zatem w tym miejscu przypomnieć przepisy dotyczące świadectw szkolnych, które niezależnie od sytuacji, w jakiej znalazła się obecna szkoła, nadal obowiązują.

 

Odbiór świadectwa

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkołyodnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu, a ten fakt potwierdzają swoim podpisem odpowiednio uczeń albo absolwent lub rodzic niepełnoletniego ucznia albo rodzic niepełnoletniego absolwenta. W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa promocyjne mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

 

Jak wypełniać świadectwo?

Skoro rozstrzygnięty został ewentualny tryb i forma tegorocznego rozdania świadectw uczniom, należy przypomnieć kilka najważniejszych zasad związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, do których należą świadectwa i arkusze ocen, ponieważ niejednokrotnie ich wypełnianie wywołuje u nauczycieli obawę, czy aby na pewno wykonują to prawidłowo.

 1. Czy można stosować skróty?

Po pierwsze w ww. dokumentach nie stosujemy skrótów, a nazwy wpisujemy w pełnym brzmieniu. To znaczy, że na świadectwach jak i w arkuszach ocen: imię (imiona) i nazwisko, miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę lub semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu. Również nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie, z tym, że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii można pominąć nazwę zespołu lub wymienionych wyżej placówek. Nie skraca się również nazw zajęć edukacyjnych, niezależnie od długości ich nazwy. Jeśli nazwa zajęć zajmuje więcej niż jeden wiersz, wówczas w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę. W tym miejscu warto także przypomnieć, że w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski. Powszechnie nazywa się to „zetowaniem”. Oceny zachowania wpisujemy w pełnym brzmieniu według obowiązującej skali ocen pamiętając o ich poprawnej formie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,  nieodpowiednie, naganne - każde ze słów kończy się samogłoską  -e.

 1. Kto podpisuje świadectwo? 

Inną ważną kwestią jest to, kto podpisuje się pod ww. dokumentami. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły oraz arkusze ocen wydawane przez szkołę podpisują dyrektor szkoły lub kierownik oraz wychowawca lub opiekun klasy. W uzasadnionych przypadkach świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły może podpisać, zamiast wychowawcy klasy, inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły lub kierownika. Każde świadectwo wydawane przez szkołę musi być opatrzone wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły (duża okrągła pieczęć).

 1. Jaką datą należy opatrzyć świadectwo?

Kolejną sprawą jest data, którą opatrzone jest każde świadectwo. Jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku ucznia:

 • który przystępował do egzaminu poprawkowego,
 • który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego,
 • który przystępował do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.

Uczniowi, któremu w wyniku:

 • przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub
 • głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

– wydaje się nowe świadectwo szkolne promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły za zwrotem świadectwa lub jego duplikatu, wydanego poprzednio. 


UWAGA! Dotyczy uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym w roku 2020. 

W przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym w 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - (§ 11kv ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
 
Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 7 do 9 lipca br. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca br. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

 
 1. W jakiej kolejności wpisywać zajęcia?

Nieprzypadkowa jest również kolejność obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisywanych na świadectwie, bowiem należy je wpisać zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. W każdym przypadku udział ucznia w zajęciach edukacyjnych potwierdza wpisana obok ocena. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, które od tej zasady odstępują. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

 • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
 • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
 • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 
  i zajęcia z etyki. 
 1. WDŻ, doradztwo zawodowe i praktyki zawodowe – jak dokonać wpisów?

Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz „zwolniony” lub „zwolniona”. Jeśli natomiast uczeń nie był klasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych, wówczas w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. Należy w tym miejscu wspomnieć także o obowiązkowych zajęciach doradztwa zawodowego.  Szczegółowe sposób realizacji tych zajęć został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). Zgodnie z § 7 ww. aktu prawnego informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. I jeszcze pewna nowość w prowadzonej przez szkoły zawodowe dokumentacji przebiegu nauczania. W obowiązującej od 18 maja br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) dodano przepisy dotyczące zajęć zawodowych z zakresu kształcenia praktycznego oraz wpisów w dokumentacji odzwierciedlających ich realizację. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia w danym zawodzie lub zrealizowanego wolontariatu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie odbytego przez ucznia stażu zawodowego u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, jeżeli z odbytego stażu nie została ustalona ocena w dokumentacji przebiegu nauczania również wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.

 1. Błąd w dokumentacji – jak sprostować?

Do dokonywania poprawek w księdze ewidencji, a także w księdze uczniów, księdze słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza uprawniony jest dyrektor szkoły, albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. W pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania sprostowań dokonuje osoba, która taki błąd popełniła, lub dyrektor, lub upoważniona przez niego inna osoba. Należy zatem zapamiętać, że każdy nauczyciel może dokonywać sprostowań w arkuszach ocen, ale pod warunkiem, że otrzymał uprzednio pisemne upoważnienie od dyrektora szkoły do tej czynności. Sprostowanie błędu i oczywistej pomyłki w każdej dokumentacji pedagogicznej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych słów oraz wpisanie obok daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. I jeszcze jedna uwaga, przy tych poprawkach nie stawia się żadnych pieczęci.

W przypadku świadectw szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. Nie dokonuje się natomiast sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły.

 

Świadectwa wydawane są na obowiązujących wzorach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przepisami świadectwo to dokument publiczny, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem, zabezpieczony przed fałszerstwem i:

 • wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
 • którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Zarówno świadectwa jak i inne druki szkolne przygotowywane pismem ręcznym powinno się wypełniać czytelnie, bez skreśleń i poprawek. Istnieje oczywiście możliwość wypełniania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły w postaci elektronicznej. Takie świadectwa prawidłowo uzupełnione powinny być wówczas wydrukowane.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.).

 

Bożena Browarczyk

28-05-2020

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo