Środki psychoaktywne - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Szkoły zgodnie z zapisami art. 26 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii wskazuje konieczność przeprowadzanie przez szkoły i placówki corocznej diagnozy zjawiska związanego ze środkami psychoaktywnymi w szkołach i placówkach oświatowych.

Badaniem ma zostać objęta cała społeczność szkolna w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Na podstawie stworzonego raportu końcowego, opracowanej diagnozy zjawiska stworzonej poprzez ocenienie czynników ryzyka oraz czynników chroniących, szkoły i placówki oświatowe zobligowane są do uzupełnienia treści programu wychowawczo-profilaktycznego związanego z tym zagadnieniem.


Proponowane badanie (gotowe pytania) skierowane jest do:

  • uczniów - klasy I-III, klasy IV-VIII,
  • nauczycieli,
  • rodziców/opiekunów uczniów.


Badanie przeprowadzone jest online, a wyniki w formie wykresów pobierają Państwo ze strony - w każdym dowolnym momencie. Opis wykresów będzie Państwa zadaniem. 

98,40 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo