NOWOŚĆ | Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

Już od 15 lutego 2024 r. każde przedszkole, szkoła i placówka, bez względu na charakter właścicielski, musi podjąć działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie standardów ochrony dzieci uczęszczających i przebywających w tych jednostkach. Zgodnie z przepisami (art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)) do 15 sierpnia 2024 r. STANDARDY muszą zostać wdrożone.

Przygotowany zestaw dokumentów ułatwi Państwu podjęcie pierwszego kroku w ustaleniu konkretnych STANDARDÓW w swojej jednostce oraz pomoże w przygotowaniu, uzupełnieniu niezbędnych dokumentów potwierdzających uwzględnienie STANDARDÓW w pracy jednostki. Publikacja zawiera także materiały informacyjne dla nauczycieli, które pomogą im zrozumieć nowe przepisy, współpracować przy ich tworzeniu i później podejmować stosowne interwencje.

 

Spis treści:

 1. Objaśnienia
 2. Standardy ochrony małoletnich 2024 – jak spełnić i jak dokumentować?

 

Dokumenty związane z wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich

 1. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich

Załączniki do zarządzenia:

 1. Załącznik nr 1 – Standardy ochrony małoletnich w jednostce oświatowej 
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowaniastandardów ochrony małoletnich w jednostce oświatowej
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentów związanych z wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w jednostce oświatowej
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich i zobowiązaniu do ich przestrzegania
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 6. Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Załączniki do Polityki:

 1. Załącznik nr 1 – Czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka 
 2. Załącznik nr 2 – Symptomy krzywdzenia dziecka 
 3. Załącznik nr 3 – Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem 
 4. Załącznik nr 4 – Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi 
 5. Załącznik nr 5 – Karta interwencji
 6. Załącznik nr 6 – Notatka służbowa
 7. Załącznik nr 7 – Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
 8. Załącznik nr 8 – Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
 9. Załącznik nr 9 – Zasady ochrony wizerunku dziecka 
 10. Załącznik nr 10 – Ankieta (monitorująca)
 11. Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z monitoringu 
 12. Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Polityką ochrony małoletnich i zobowiązaniu do jej przestrzegania

Dokumenty związane z wdrażaniem standardów ochrony małoletnich 

 1. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. standardów ochrony małoletnich
 2. Harmonogram działań zespołu ds. standardów ochrony małoletnich
 3. Pytania przy wdrażaniu standardów ochrony małoletnich
 4. Wskaźniki realizacji standardów ochrony małoletnich
 5. Wskaźniki wdrożenia Polityki ochrony małoletnich
 6. Tabela uwag do projektu Polityki ochrony małoletnich
 7. Zasady bezpiecznych relacji pracownik - małoletni
 8. Zasady bezpiecznych relacji małoletni - małoletni
 9. Notatka służbowa związana z podejrzeniem krzywdzenia dziecka
 10. Karta interwencji
 11. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu interwencyjnego
 12. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji o krzywdzeniu dziecka 
 13. Protokół spotkania z rodzicami dziecka
 14. Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego
 15. Wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka
 16. Procedura "Niebieskiej Karty"
 17. Zasady ochrony wizerunku dziecka 
 18. Rejestr zgłoszeń
 19. Plan pomocy dziecku
 20. Wniosek o opinię Samorządu Uczniowskiego w sprawie Polityki ochrony małoletnich
 21. Wniosek o opinię Rady Rodziców w sprawie Polityki ochrony małoletnich
 22. Regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole

Dokumenty związane z upowszechnianiem standardów ochrony małoletnich 

 1. Arkusz - potrzeby informacyjne i edukacyjne
 2. Objawy krzywdzenia dziecka (materiał dla nauczyciela)
 3. Objawy zaniedbywania dziecka (materiał dla nauczyciela)
 4. Najczęściej występujące przestępstwa ścigane z urzędu na szkodę małoletnich (materiał dla nauczyciela)
 5. Jak wychowywać dziecko bez przemocy (materiał dla rodziców)
 6. Schemat interwencji przed krzywdzeniem w jednostce oświatowej
 7. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna (materiał dla nauczyciela)
 8. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracowników, wolontariuszy, praktykantów, inne osoby dorosłe (materiał dla nauczyciela)
 9. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią (przed 17 rokiem życia) (materiał dla nauczyciela)
 10. Przemoc domowa – reakcja szkoły, rola i zadania dyrektora, nauczyciela
 11. Standardy ochrony małoletnich (prezentacja PP)
 12. Standardy ochrony małoletnich (prezentacja dla rady pedagogicznej)
 13. Lista kontaktów do jednostek pomocowych/interwencyjnych
 14. Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka 
 15. Jak rozmawiać z dzieckiem krzywdzonym?

Dokumenty związane z monitoringiem i ewaluacją standardów ochrony małoletnich

 1. Lista kontrolna - wskaźniki realizacji standardów ochrony małoletnich
 2. Ankieta – monitoring standardów ochrony małoletnich
 3. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w standardach ochrony małoletnich
 4. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w Polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 5. Sprawozdanie ze stosowania standardów ochrony małoletnich 

Dokumenty związane z opracowaniem wersji skróconej standardów – dla małoletnich

 1. Wytyczne do opracowania wersji skróconej Standardów ochrony małoletnich – dla małoletnich
 2. Wersja skrócona Standardów Ochrony Małoletnich – przykład dla klas 4-8 SP
 3. Grafika dla młodszych dzieci – zachowania niedozwolone
 4. Grafika dla młodszych dzieci – sposób postępowania przy krzywdzeniu

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 241 stron + 63 strony prezentacji

Autor: Dariusz Skrzyński, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-67-8

 

285,60 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo