Polityka kadrowa w placówce oświatowej

 • POLITYKA  KADROWA  dyrektora placówki oświatowej w okresie przejściowym – zwolnienie, przeniesienie, uzupełnienie etatu, stan nieczynny, w tym wzory wszystkich pism kadrowych.
 • Kryteria wyboru nauczycieli do zwolnienia lub zmiany warunków pracy. 

 

 Szanowni Państwo!

   Zmiany organizacyjne w szkołach, a w szczególności w placówkach powstałych z przekształcenia lub włączanie samodzielnych gimnazjów do innych placówek (w roku szk. 2018/2019 zostaje tylko III klasa gimnazjalna!) zobowiązują dyrektora do podejmowania trafnych decyzji kadrowych. W roku szk. 2018/2019 regulacje w zakresie rozwiązywania umów i ograniczania etatów są inne niż w roku poprzednim! Dodatkowo, w placówkach, w których nie zaszły zmiany strukturalne zmiany kadrowe prowadzi się stosując inne brzmienie art. 18, 19, 22 KN.  

Decyzje podejmowane przez dyrektora muszą być nie tylko trafne, ale przede wszystkim zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Jakimi kryteriami kierować się przy typowaniu nauczycieli do zwolnienia? Czy kryteria przedstawiać na RP i konsultować ze związkami zawodowymi?  Kto podlega szczególnej ochronie stosunku pracy i kiedy ta ochrona ma moc prawną? Jakie kolejne czynności należy podejmować, by nie nastąpiło złamanie prawa pracy i zapisów KN? Kiedy stosować ustawę z 13 marca 2003 r. o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika? Co robić, gdy nauczyciel odmówi odbioru pisma lub jest nieobecny w okresie zmian kadrowych? Jak skutecznie doręczyć jemu pismo?

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na oferowanym spotkaniu prowadzonym metodami podającymi (wykład, studium przypadku, ćwiczenia).

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie prowadzone metodami podającymi (wykład, studium przypadku, ćwiczenia).

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • właściwie interpretować zapisy KN, ustawy wprowadzającej – Prawo oświatowe, kodeksu pracy, ustawy z 13 marca 2003 r. w zakresie ruchu kadrowego,
 • stosować odpowiednie przepisy regulujące ruchy kadrowe dla pracowników w roku szk. 2018/2019, 
 • opracować kryteria wyboru do zwolnienia w poszczególnych grupach zawodowych,
 • uniknąć błędów przy koniecznych zwolnieniach lub zmianach warunków pracy i płacy,
 • poprawnie prowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi,
 • należycie przygotować wymagane pisma do pracownika, związków zawodowych.
Program szkolenia: 
 • Zasady rozwiązywania umów z nauczycielami - art. 20, art. 22, art. 23, art. 27 KN. 
 • Regulacje stosunków służbowych z nauczycielami w szkołach po ich przekształceniu.
 • Przepisy przejściowe dla nauczycieli po zmianach strukturalnych– wzory pism kadrowych. 
 • Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia – orzecznictwo SN, poprawność ich formułowania.
 • Zakres stosowania ustawy z 13 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) przy rozwiązywaniu umów z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Rodzaje ochrony przed zwolnieniem – wiek emerytalny, ciąża, urlop macierzyński, ochrona związkowa – czy i kiedy obowiązuje. Opinia, a zgoda związków zawodowych.
 • Najnowsze orzecznictwo SN w sprawach kadrowych.
 • Wzory wszystkich pism w postępowaniu kadrowym.
 • Studium przypadków. Konsultacje indywidualne.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 170 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo