Jakość w edukacji

 • JAKOŚĆ W EDUKACJI – zadania, cele, priorytety i wymagania wobec szkół
 • ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (Total Quality Management, TQM) i inne modele zarządzania jakością w szkol
 • SPOSOBY ewaluacji i weryfikacji jakości pracy szkoły oraz dokumentowania podejmowanych przez dyrektora projakościowych działań: wzory dokumentów, przykłady podejmowanych działań, dokumentowanie pracy własnej i pracy szkoły 

Szanowni Państwo,

Jakość edukacji szkolnej stanowi obecnie jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa. Zadanie zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły w trudnym czasie reformy systemu oświaty spoczywa na barkach dyrektora szkoły, wiąże się m.in. ze sprawowanym nadzorem pedaagogicznym i znajduje odzwierciedlenie w kryteriach oceny jego pracy. 

Aby skutecznie wdrażać projakościowe działania szkoły należy: umiejętnie diagnozować wyzwania, wyznaczać cele, projektować i wprowadzać wewnątszkolne procesy, budować relacje z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem szkoły, kreować silne, konsekwentne, projakościowe przywództwo oraz ewaluować efekty działań zgodnie z określonymi celami oraz przyjętym systemem wartości. 

Jak to zrobić?

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 1-dniowe spotkanie, na którym zaprezentujemy skuteczne modele zarządzania jakością pracy szkoły. Przedstawimy także zasady dokonywania diagnozy, wskazywania obszarów do doskonalenia, wyznaczania celów oraz dokumentowania projakościowych działań dyrektora (ważne w kontekście oceny pracy dyrektora). 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • Zapoznać się z efektywnymi modelami zarządzania jakością w szkole.
 • Poprawnie określić zakres, przedmiot oraz zaplanować proces podnoszenia jakości pracy szkoły w odniesieniu do wymagań wobec szkół formułowanych w przepisach prawa oświatowego oraz w bieżących priorytetach z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 • Dokonać samooceny własnych działań jako dyrektora na rzecz zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły w kontekście wymagań stawianych dyrektorom w kryteriach oceny ich pracy.
 • Sporządzać dokumentację potwierdzającą prowadzone przez dyrektora projakościowe działania.
Program szkolenia: 
 • Jakość w prawie oświatowym: zadania, priorytety, cele i wymagania wobec szkół.
 • Różnorodność podejść do problematyki jakości w procesie uczenia się – nauczania.
 • Jakość a efekty kształcenia.
 • Jakość a kompetencje nauczycieli.
 • Jakość a nadzór pedagogiczny.
 • Jakość a przywództwo dyrektora szkoły.
 • Modele zarządzania jakością w szkole, w tym Zarządzanie przez jakość (Total Quality Management, TQM).
 • Dokumentowanie projakościowych działań: narzędzia do diagnozowania, ewaluacji i weryfikacji jakości pracy szkoły oraz planowania i dokumentowania projakościowych działań dyrektora.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ponad 200 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Bogusławska - menedżer oświaty, eduktor, trener. Pełniła funckję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych - zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół i nauczycieli, a także - dyrektora podległego MEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: zarządzanie jakością, zagadnienia przywództwa, wdrażanie zmiany oraz problematyka uczniowskiej aktywności i nowoczesne technologie w procesie uczenia się–nauczania. Autorka wiele publikacji z dziedziny edukacji, lubiany wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo