Zmiany w prawie oświatowym

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I PRAKTYCZNE SPOSOBY WDROŻENIA ICH W ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY

 • ORGANIZACJA WDN - WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI po ostatnich zmianach prawnych, wzór regulaminu, narządzia ewaluacyjne
 • BEZPIECZEŃSTWO w SZKOLE – zadania i obowiązki dyrektora, dostosowanie wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur oraz statutu do nowych wymogów prawnych, wzory regulaminów, procedur
 • OCENA PRACY NAUCZYCIELA w świetle znowelizowanych przepisów 

 

Szanowni Państwo,

Bieżący rok szkolny obfituje w liczne zmiany obowiazujących przepisów prawa, które Dyrektorzy szkół muszą stosować w codziennej pracy lub wdrożyć najpóźniej z dniem 1 września 2019 roku. Mnogość zmian pociąga za sobą konieczność modyfikacji licznych wewnętrznych dokumentów szkoły, ich okresową ewaluację, a także potrzebę opracowania nowych zasad organizacji wielu toczących się w szkole procesów.

Jest to niezwykle istotne gdyż zmiany dotyczą tak kluczowych kwestii jak bezpieczeństwo, doskonalenie zawodowe czy też ocena pracy, które z jednej strony mają duży wpływ na codzienną pracę nauczycieli, z drugiej zaś wiążą się z wydatkowaniem i dyscypliną finansów publicznych. 

Wszystkie one są również uzwględniane w ramach oceny pracy Dyrektora.

Aby ułatwić Państwu realizację nowych zadań po zmianach przepisów zapraszamy na 1–dniowe szkolenie prowadzone metodą wykładu interaktywnego. W materiałach szkoleniowych zaprezentujemy wiele gotowych narzędzi użytecznych w pracy dyrektora. 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać i właściwie interpretować nowe bądź znowelizowane akty prawne, w tym: zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela i nowych rozporządzeń;
 • wprowadzić zmiany w zarządzaniu szkołą lub placówką wynikające z zapisów przytoczonych aktów prawnych;
 • dostosować wewnętrzne regulaminy i procedury oraz statut do wymogów obowiązującego prawa;
 • przygotować dokumentację potwierdzającą poprawną organizację oraz wysoką efektywność omawianych obszarów pracy Dyrektora.
Program szkolenia: 
 • Zmiany w ustawach Prawo Oświatowe i Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniach wykonawczych i ich interpretacja w kontekście bieżących działań szkoły.
 • Od badania potrzeb do ewaluacji pracy własnej nauczyciela, czyli organizacja Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli: zadania, zasady, terminy, dokumentacja.
 • Bezpieczeństwo w szkole w kontekście najnowszych regulacji prawnych – jak zapewnić aktualność procedur i dostosować wewnętrzne dokumenty szkolne do nowych wymogów prawnych.
 • Ocena pracy nauczycieli po nowemu, czyli jak?

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ponad 220 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Bogusławska - menedżer oświaty, eduktor, trener. Pełniła funckję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych - zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół i nauczycieli, a także - dyrektora podległego MEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: zarządzanie jakością, zagadnienia przywództwa, wdrażanie zmiany oraz problematyka uczniowskiej aktywności i nowoczesne technologie w procesie uczenia się–nauczania. Autorka wiele publikacji z dziedziny edukacji, lubiany wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo