Ocenianie uczniów w przepisach i w praktyce

Cele szkolenia to:

 

Program szkolenia:

  1. Ocenianie uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania - podstawy prawne oceniania.
  2. Pojęcie, rola i funkcja oceny szkolnej.
  3. Obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z ocenianiem.
  4. Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle obowiązujących przepisów oraz obowiązujące zapisy w statucie szkoły dotyczące oceniania, w tym przykłady oraz propozycje zapisów uproszczonych procedur, zwanych  w przepisach trybami, określonych w statucie szkoły (warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych; warunki i tryb podwyższania przewidywanej rocznej oceny zachowania),
  5. Przedmiotowe zasady oceniania, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania w praktyce szkolnej.
  6. Ocenianie z różnych perspektyw szkolnych:
  1. Dokumentacja oceniania uczniów.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo