Ewaluacja pracy własnej nauczyciela - obszary, techniki, formułowanie wniosków do doskonalenia pracy własnej

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną uregulowania prawne odnoszące się do obowiązku dokonywania przez nauczycieli ewaluacji własnej pracy. Przedstawione zostaną obszary nauczycielskich aktywności, które najczęściej podlegają autoewaluacji, a także narzędzia pozwalające zebrać informacje i dane służące refleksji na temat kierunków doskonalenia własnej pracy oraz planowania zawodowego rozwoju. Ewaluacja przedstawiona zostanie jako przemyślany, zaplanowany proces, którego poszczególne etapy zostaną omówione. Ukazane zostaną też korzyści wynikające z prowadzenia przez nauczyciela refleksyjnej autoewaluacji, przekładające się na satysfakcję z własnej pracy, poczucie sensu działania, a także rozwój – osobisty i szkoły jako organizacji uczącej się.  

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo