< class="item_title"> Zmiany w poziomach wynagrodzenia pracowników samorządowych i minimalnych wymaganiach kwalifikacyjnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych.

Z dniem 1 marca 2023 kwota najniższego wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego została ustalona w wysokości 3.000 zł - poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 brutto). Ta kwota stanowi jednakże wynagrodzenie zasadnicze, do którego doliczane są inne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę w szkołach samorządowych obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. Jeśli wynagrodzenie pracownika we wszystkich przysługujących dodatkach wraz z wynagrodzeniem zasadniczym nie ukształtuje się na poziomie wynagrodzenia minimalnego za pracę, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy. 

Ponadto wiele stanowisk zmieniło swoje zaszeregowanie.

Poniższa tabela przedstawia wykaz proponowanych stawek wraz z zaszeregowaniem przykładowych stanowisk:

Kategoria zaszeregowania

Przykładowe stanowisko w oświacie – pomocnicze i obsługi, urzędnicze, kierownicze urzędnicze

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w złotych

I

Pomoc palacza c.o.

3000

II

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły), robotnik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca

3050

III

 

3100

IV

Sprzątaczka, portier, szatniarz, woźny

3150

V

palacz c.o., starszy: portier, szatniarz, dozorca, woźny

3200

VI

pomoc nauczyciela

3250

VII

 

3300

VIII

intendent

3350

IX

referent, młodszy księgowy, sekretarka

3400

X

starszy referent, kasjer, kierowca autobusu

3450

XI

Szef kuchni, młodszy specjalista

3500

XII

ratownik medyczny, pielęgniarka, dietetyk, księgowy, specjalista

3550

XIII

sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, kierownik kuchni, stołówki

3600

XIV

 

3650

XV

 

3700

XVI

główny księgowy

3750

XVII

 

3800

XVIII

 

3900

XIX

dyrektor, gdy nie jest nauczycielem

4000

XX

 

4100

XXI

 

4200

XXII

 

4300

 

Ponadto w przypadku niektórych stanowisk ulegną zmianie wymogi kwalifikacyjne, m.in. dla:

 • kierownika gospodarczego – w przypadku wykształcenia wyższego brak wymogu stażu, w przypadku wykształcenia średniego – wymagane 3 lata zamiast 6,
 • inspektora – w przypadku wykształcenia wyższego wymagany roczny staż został podwyższony do 2 lat, a w przypadku średniego – 2-letni do 4-letniego.

Tym samym w projekcie zamieszczono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:

 1. Jeżeli pracownik samorządowy nie będzie spełniał wymogów kwalifikacyjnych dla stanowiska zajmowanego w dniu 1 marca 2023 r., wówczas dalej będzię mógł być zatrudniony - bezterminowo.
 2. Jeżeli pracownik będzie zatrudniony w dniu 1 marca 2023 r. na stanowisku samorządowym nieprzewidzianym w znowelizowanym rozporządzeniu, wtedy jego zatrudnienie będzie nadal możliwe na podobnym stanowisku określonym w tym rozporządzeniu
 3. Utrzymane zostanie wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalonego na podstawie przepisów znowelizowanego rozporządzenia na poziomie nie niższym od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie zmian.

"§ 2.        Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. 

§ 3. Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4. Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia."

 

Na podstawie: 

18-01-2023 

więcej
< class="item_title"> "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” | wskazówki MEiN

MEiN przygotowało wskazówki dla pedagogów i nauczycieli dotyczące rozmów nauczycieli i pedagogów z uczniami na temat sytuacji w Ukrainie.

 

"Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości.

W rozmowie z uczniami z Ukrainy, którzy na co dzień przebywają w Polsce, nauczyciele powinni uwzględnić m.in. ich potrzebę okazywania innych emocji oraz wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Istotna jest obserwacja dziecka pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalenie, czy dziecko i jego rodzina nie potrzebują pomocy."

 

Ważne!

Środki przeznaczone na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą zostać wykorzystane na wsparcie dzieci przybywających z Ukrainy - Informacja MEiN

 

Materiały

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

 

Przydatne artykuły

https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/

https://twarzedepresji.pl/rozmowa-z-dziecmi-o-wojnie/

 

02-03-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> "Poznaj Polskę 2022" - odpowiedzi MEiN na pytania

1 marca ruszył nabór do programu "Poznaj Polskę 2022". MEiN przygotował odpowiedzi na pojawiające się pytania:

 

Od kiedy można organizować wycieczkę?

Wycieczka może zostać zrealizowana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Ministerstwem Edukacji i Nauki, ponieważ tylko koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 24 czerwca 2022 r. są kosztami kwalifikowanymi.

 

Co znaczy 150 zł na dobę?

Oznacza to, że wysokość dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 150 zł na jednego uczestnika dziennie. Koszty pozostałe tj. koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu nie wliczają się w ten limit.

 

Czy jedno dofinasowanie obejmuje tylko jedną klasę?

Jedno dofinasowanie nie jest przyznawane na klasę, lecz na wycieczkę. W wycieczce mogą wziąć udział dzieci z różnych klas w ramach grupy wiekowej. Maksymalna ilość uczestników wyjazdu nie została wyznaczona.

 

Ile osób minimalnie może wziąć udział w przedsięwzięciu?

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

 

Czy wycieczkę może zorganizować biuro podróży?

Wycieczka może zostać zorganizowana przez podmiot zewnętrzny (biuro podróży).

 

Co to jest wkład niefinansowy?

Wkładem niefinansowym może być np. własny autokar lub praca osoby (nauczyciel, opiekun), która ma uprawnienia przewodnickie. We wniosku należy wycenić wartość wkładu niefinansowanego.

 

Czy w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy?

Tak, w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy, jednakże w ramach wycieczki dofinansowanej przez MEiN muszą być zrealizowane punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt).

 

Czy wycieczka może trwać dłużej niż 3 dni?

Tak, w takim przypadku, koszty związane z pobytem ponad 3 dni (np. dodatkowe koszty noclegów, zakwaterowania) muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszty przejazdu (powrotnego) można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wycieczki.

 

Czy zakresy tematyczne mogą się mieszać?

Tak, można jedną wycieczkę zorganizować w ramach różnych obszarów tematycznych.

 

Czy wkład własny może wynieść więcej niż 20 %?

Tak. Wysokość wkładu własnego musi wynosić co najmniej 20 % całkowitego kosztu wycieczki, co oznacza, że może on być większy (np. kwota dofinasowania 50%, kwota wkładu własnego 50%).

 

Czy wkład własny może być finansowany przez wpłaty rodziców?

Tak, wkład własny może być zapewniony w formie wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

 

Czy dowodem rozliczenia może być paragon zamiast faktury?

Dowodem księgowym dokumentującym poniesienie wydatku jest faktura VAT wystawiona na organ prowadzący szkołę, który odpowiada przed MEiN za wydatkowanie dotacji.

 

Czy można dodawać jeszcze punkty edukacyjne do list „Poznaj Polskę”?

Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Punkty edukacyjne po weryfikacji i zatwierdzeniu będą sukcesywnie dodawane do listy punktów edukacyjnych.

 

2-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> „Aktywna tablica” - składanie wniosków do 4 września 2021 r.

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

 

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

 

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

1)    wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 4 września dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;

2)    wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły
•    w 2021 r. do 31 października;
•    w latach 2022-2024 do 31 sierpnia.

3)    wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych - zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;

4)    rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;

5)    doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie, szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie w latach 2017-2019 nie mogą skorzystać, szkoły, które kupiły laptopy w 2020 nie mogą skorzystać z zakupu zestawu dla nauczyciela);

6)    doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie;

7)    doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

8)    dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485;

9)    dookreślenia wymagań prawnych (sprzęt nowy i bez obciążeń prawami osób trzecich) dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

10)    wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji:
•    w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września,
•    w latach 2022–2024 
termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o dwa tygodnie – do 30 czerwca;

11)    wydłużenia terminów przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu, do końca trwania programu, do 30 września;

12)    wydłużenia terminów na ocenę efektów Programu w poprzednim roku do 31 października.

 

Zmiany o charakterze porządkującym

 1. skorygowano nieprawidłowe określenie projektora możliwego do zakupu;
 2. parametry dotyczące przepustowości Internetu, które musi posiadać szkoła i SOSW wnioskujące o udział w Programie, dostosowano do regulacji wynikających z przepisów [1]  ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 100 Mb/s;

 

Wkład własny

Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą);
 2. Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 3. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie -
...
więcej
< class="item_title"> „Kto ty jesteś? Polak mały” nawet 500 tys. na zajęcia dla przedszkolaków

26 czerwca br. o godz. 15:00 ruszył nabór do programu MEN „Kto ty jesteś? - Polak mały” i potrwa do 17 lipca 2024 r.

Przedmiotem programu jest dofinansowanie organizacji zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków, o które mogą występować instytucje kultury, podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, organizacje harcerskie oraz instytuty badawcze.

Czytaj na: oswiatowo.pl

 

26-06-2024

więcej
< class="item_title"> Archiwalne | "Poznaj Polskę" - odpowiedzi MEiN na pytania

6 września ruszył nabór do programu "Poznaj Polskę". Nabór prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego. 

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W ramach programu dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku został przygotowany przez MEiN - poniżej UWAGA!!! po aktualizacji i wzór wypełnienia. Wniosek dyrektora szkoły złożony do dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu według wzoru w dotychczasowym brzmieniu podlega ocenie).

 

MEiN przygotował odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w procesie składania wniosków. Oto one:

Jak organ prowadzący szkołę ma wypełnić formularz ogólny w SIO? 

UWAGA ! Wysyłanie wniosku o dofinansowanie składa się dwóch etapów: pierwszy – wysłanie formularza ogólnego do akceptacji przez MEiN; drugi – dodawanie wniosków o dofinansowanie wycieczek (po akceptacji formularza ogólnego).

Organ prowadzący po zalogowaniu do systemu wprowadza następujące informacje do formularzu ogólnego:

 • Dane wnioskodawcy, w tym dane osoby do kontaktu oraz dane do przelewu;
 • Oświadczenia, o których mowa w cz. IV ust. 9 komunikatu (poprzez zaznaczenie checkboxa);
 • Załączniki (pełnomocnictwo do złożenia wniosku).

Pole dotyczące łącznej kwoty (w formularzu ogólnym pn. „Suma”) będzie uzupełniane automatycznie przez system w drugim etapie tj. etapie składania wniosku o dofinansowanie wycieczki, który nastąpi po akceptacji przez MEiN prawidłowo sporządzonego formularza ogólnego. Wysyłając formularz ogólny to pole należy pozostaje puste.  

 

Czy wycieczka musi być zorganizowana w tym roku szkolnym czy kalendarzowym? 

Od 6 do 30 września organy prowadzące mogą ubiegać się o dofinasowanie wycieczek, które zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem pilotażowym. W przyszłym roku ogłoszony zostanie drugi nabór, który obejmie dofinasowanie wycieczek w roku 2022.  

 

Od kiedy można organizować wycieczkę?

Wycieczka może zostać zrealizowana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Ministerstwem Edukacji i Nauki, ponieważ tylko koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. są kosztami kwalifikowanymi. Zakładamy, że pierwsze umowy zostaną podpisane jeszcze we wrześniu. 

 

Co znaczy 150 zł na dobę?

Oznacza to, że wysokość dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 150 zł na jednego uczestnika dziennie. Koszty pozostałe tj. koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu nie wliczają się w ten limit.

 

Ile wniosków może składać jedna szkoła? Czy jest ograniczenie?

Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym: 

a) dla szkoły podstawowej - maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII), 

b) dla szkoły ponadpodstawowej- maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki; 

c) w przypadku zespołu szkół- maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) oraz maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

 

Czy jedno dofinasowanie obejmuje tylko jedną klasę? 

Jedno dofinasowanie nie jest przyznawane na klasę, lecz na wycieczkę. W wycieczce mogą wziąć udział dzieci z różnych klas w ramach grupy wiekowej. Maksymalna ilość  uczestników wyjazdu nie została wyznaczona. 

 

Ile osób minimalnie może wziąć udział w przedsięwzięciu? 

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

 

Czy wycieczkę może zorganizować biuro podróży? 

Wycieczka może zostać zorganizowana przez podmiot zewnętrzny (biuro podróży). 

Komunikatem zmieniającym z dnia 2 września 2021 r. został dodany zapis:

„Wnioskodawca może powierzyć organizację wycieczki podmiotowi zewnętrznemu.”

 

Co to jest wkład niefinansowy?

Wkładem niefinansowym może być np. własny autokar lub praca osoby (nauczyciel, opiekun), która ma uprawnienia przewodnickie. We wniosku należy wycenić wartość wkładu niefinansowanego.

 

Czy w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy?

Tak, w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy, jednakże w ramach wycieczki dofinansowanej przez MEiN muszą być przede wszystkim zrealizowane punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt). Koszty biletów wstępu do dodatkowych punktów spoza listy muszą zostać pokryte z wkładu własnego. 

 

Czy wycieczka może trwać dłużej niż 3 dni? 

Tak, w takim przypadku, koszty związane z pobytem ponad 3 dni (np. dodatkowe koszty noclegów, zakwaterowania) muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszty przejazdu (powrotnego) można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wycieczki. 

 

Czy zakresy tematyczne mogą się mieszać?

Tak, można jedną wycieczkę zorganizować w ramach różnych obszarów tematycznych. 

 

Czy wkład własny może wynieść więcej niż 20%? 

Wysokość wkładu własnego musi wynosić co najmniej 20 % całkowitego kosztu wycieczki, co oznacza, że może on być większy (np. kwota dofinasowania 50%, kwota wkładu własnego 50%).

 

Czy wkład własny może być finansowany przez wpłaty rodziców?

Tak, wkład własny może być zapewniony w formie wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

 

Co się stanie jeżeli będzie IV fala pandemii? 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji w jakiej się znajdziemy za kilka miesięcy. Jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie wycieczki umowa zawierana z organem dopuszcza taką sytuację, stanowi ona, że:

 1. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obydwu Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, udokumentowane i uzasadnione koszty wykonanej części zadania poniesione przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron podlegają sfinansowaniu ze środków przyznanych przez
...
więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | "Poznaj Polskę" 2022/23 - nabór wniosków od 5 września

Program "Poznaj Polskę" zostanie uruchomiony także w roku szkolnym 2022/2023  Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 50 mln zł! Nabór wniosków rusza 5 września o godz. 11:00.

 

Założenia programu w roku szkolnym 2022/2023

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W nowej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków:

dla szkoły podstawowej:

 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

dla szkoły ponadpodstawowej:

 • jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

 

Organizacja wycieczek w roku szkolnym 2022/2023

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych: 

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, 
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki.  

 

Składanie wniosków 

Nabór wniosków rusza 5 września 2022 r. o godz. 11:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wnioski można składać w zakładce Strefa Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login 
 (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

 

Materiały

Prezentacja Poznaj Polskę

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske-w-roku-szkolnym-20222023

 

2-09-2022

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | „Poznaj Polskę” - 6 marca rusza nabór wniosków

6 marca br. rozpoczyna sie kolejny nabór do progarmu "Poznaj Polskę".  Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych będzie można od godz. 10.00, do wyczerpania środków finansowych. Na ten cel w edycji wiosennej 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł.

W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów.

 

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
  – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

Ścieżki edukacyjne

W nowej edycji zostanie powiększona o ok. 65 proc. ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Wielkich Polaków, NOWA ŚCIEŻKA
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki,
 • Odkrywamy Skarby Wsi. NOWA ŚCIEŻKA

Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześnie było 760 punktów).

Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych (Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki) zostały wskazane nowe obszary edukacyjne, które będą obowiązywały od tegorocznej edycji.

Śladami Wielkich Polaków – obszar zinterioryzowały dotychczasowe punkty edukacyjne dotyczące życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i dodano do niej miejsca związane tematycznie z  patronami roku 2023 wybranymi przez Sejm RP: Mikołaja Kopernika, Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredro, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamoyską i Jerzego Nowosielskiego. Wybór miejsc konsultowaliśmy m.in. z doświadczoną organizacją w zakresie organizacji turystyki i krajoznawstwa w Polsce: Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym.

Odkrywamy Skarby Wsi – obszar edukacyjny zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych oraz skansenów. Przy ustaleniu zakresu punktów edukacyjnych dla tej ścieżki naszymi partnerami merytorycznymi było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

 

Najchętniej odwiedzane miejsca

Wśród najchętniej odwiedzanych punktów edukacyjnych znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków - historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.

Więcej informacji o programie „Poznaj Polskę”:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske---6-marca-rusza-kolejna-edycja-programu 

 

03-03-2023

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych w świetle przygotowywanych zmian prawnych

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.) utraci moc obowiązującą w związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego wprowadzoną w art. 389 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700). W wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki znajduje się projekt Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.

(!!! Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. z 2023 poz. 651)

Przepisy projektowanego rozporządzenia uwzględniają realizację przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, zgodnie z potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, realizację zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą 
i edukacyjną szkoły i rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

Projektowane rozporządzenie, co do zasady, powtarza dotychczasowe regulacje dotyczące:

 • placówek oświatowo-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodków wychowawczych;
 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Projekt rozporządzenia przewiduje nowe, względem dotychczasowego stanu prawnego, regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) związane z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która przewiduje realizację środka wychowawczego, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenie zawiera nowe regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w tym przepisy dotyczące:

 • warunków i trybu udzielania wychowankom MOW urlopów i przepustek, 
 • warunków pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW,
 • sposobu dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW,
 • warunku kontynuowania z pobytu w MOW przez podopiecznego, który ukończył 18 rok życia,
 • rozszerzenia listy wychowanków MOW.

I tak:

 • Dyrektor MOW, w porozumieniu z organem prowadzącym MOW, będzie podejmował decyzje dotyczące utworzenia w MOW grup wychowawczych dla nieletnich matek i ich dzieci. Prowadzenie takich grup wychowawczych nie będzie dla ośrodka zadaniem obligatoryjnym. Funkcjonowanie w MOW domu dla matki i dziecka będzie wskazywane w statucie MOW. Jeżeli natomiast w ośrodku będą funkcjonowały, to nieletnim matkom ośrodek będzie musiał m.in. zapewnić wyposażenie zbliżone do warunków domowych, a także zapewnić dzieciom, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, wyżywienie, bieliznę, odzież, obuwie i inne niezbędne przedmioty osobistego użytku. W takim domu będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 wychowanek. 
 • Wychowankiem MOW-u stanie się także nieletni zwolniony z ośrodka, który po ukończeniu 18 lat, za zgodą dyrektora MOW, pozostaje w nim w celu kontynuowania kształcenia w szkole wchodzącej w skład MOW. 
 • Zrezygnowano z przepisu stanowiącego, że w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii mieszkają wyłącznie wychowankowie (§ 26 ust. 3 aktualnie obowiązującego rozporządzenia).
 • Do MOW będą mogli być przyjmowania wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ta grupa wychowanków oraz wychowanków niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będzie kierowana do MOW o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, które będą zapewniać wychowankom przede wszystkim kształcenie specjalne, dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz wychowanie.

 

Link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368461/katalog/12944996#12944996

 

Bożena Browarczyk

25-01-2023

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2021/22

 

8 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022. Wskazania obejmują:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Wytyczne te należy ująć przygotowując przyszłoroczny plan nadzoru pedagogicznego, tym samym zapraszamy na naszą kolejną edycję szkolenia Plan Nadzoru 2021/22 (stacjonarnie i online)

W dokumencie zostały wskazane także zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, które obejmują:

a) w szkołach ponadpodstawowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

b) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

c) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;

d)  w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:

 • „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;

e)  w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

 • „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;

f)  w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

 • „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

 

09-07-2021

 

 

więcej
< class="item_title"> Archiwalne | Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21

3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2020/2021. Wskazania obejmują:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wytyczne te należy ująć przygotowując przyszłoroczny plan nadzoru pedagogicznego, tym samym zapraszamy na tegoroczną edycję szkolenia Plan Nadzoru 2020/21.

Pełny dokument znajdą Państwo poniżej.

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023. Wskazania obejmują:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Wytyczne te należy ująć przygotowując przyszłoroczny plan nadzoru pedagogicznego, tym samym zapraszamy na naszą kolejną edycję szkolenia Plan Nadzoru 2022/23 (stacjonarnie i online)

W dokumencie zostały wskazane także zadania z nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, które obejmują:

a) w szkołach ponadpodstawowych:

-  Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie;

b)  w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego:

      -  Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 
c)  w niepublicznych bursach:

-  Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy;

d)  w niepublicznych domach wczasów dziecięcych:

-  Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych;

e)  w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:

-  Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

f)  w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych)

-  Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

g)  w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

-  Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

08-07-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” od 1 marca rusza nabór wniosków

Rusza kolejna edycja programu „Poznaj Polskę”. Nabór wniosków rozpoczyna się - 1 marca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki na program przeznaczyło 100 mln złotych. Środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów.

 

Założenia programu w 2022 r. 

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 1 marca br. Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy rekordową kwotę 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień). 

W najbliższej edycji programu „Poznaj Polskę” środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie. 

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

w przypadku szkoły podstawowej: 

 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

 

Organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. 

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej, 
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej. 

 

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 •  trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.
Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

 

Składanie wniosków 

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kontynuacja-programu-poznaj-polske--od-1-marca-rusza-nabor-wnioskow

 

17-02-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kształcenie dzieci z Ukrainy - szczególne zapisy w projekcie specustawy

Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje także szczególne rozwiązania prawne związane z kształceniem dzieci z Ukrainy oraz nauczycieli realizujących zajęcia.

W zakresie oświaty i wychowania wprowadzone maja zostać rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy, objętym przepisami ustawy. W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i co do zasady będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 

Zakres specustawy

   Art. 1. 1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

   2. Ustawa określa również:

1)  szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy;

3)  utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

4)  niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;

5)  szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;

7)  szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;

8)  szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1;

9)  szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć

   Art. 48. 1. W celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, zwane dalej „innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć”. Przepisu nie stosuje się do szkół artystycznych.

  2. Do tworzenia i likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  3. W przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej, oprócz klas szkoły podstawowej mogą funkcjonować oddziały przedszkolne.

4. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

5. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1)  okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2)  nazwę iadres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3)  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4)  w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

   6. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną szkołę może utworzyć inną lokalizację prowadzenia zajęć podporządkowaną organizacyjnie odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445).

   7. Porozumienie, o który mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:

1)  okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2)  nazwę iadres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3)  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4)  w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

   8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na założenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej lub zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia przedszkoli publicznych lub odpowiedniego typu publicznych szkół, w zakresie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, może nastąpić w każdym czasie.

   9. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć, ulega niezwłocznemu dostosowaniu.

 

Rozwiązania związane z zatrudnianiem, przyznawaniem godzin ponadwymiarowych nauczycielom

Nie obowiązuje limit przydziału 1/2 godzin ponadwymiarowych do etatu - przy zajęciach prowadzonych w dodatkowym oddziale dla dzieci i uczniów - obywateli Ukrainy. Wymagana zgoda nauczyciela.

   Art. 51. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Będzie istniała możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki - nie będzie konieczność potwierdzania znajomości języka polskiego certyfikatem.  Dotyczy tylko pomocy nauczyciela zatrudnianej na podstawie art. 165 ust. 8

...
więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kształcenie zdalne do 26 kwietnia br. - nowelizacja rozporządzenia

Zgodnie z zapisami podpisanego dziś (9 kwietnia 2020 r.) rozporządzenia do dnia 26 kwietnia została przedłużona przerwa ograniczająca funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

W rozporządzeniu doprecyzowano także, że w okresie przerwy w nauczaniu stacjonarnym szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszony zostaje staż uczniowski, o którym mowa w art. 121a ustawy Prawo oświatowe.

Ponadto dodany został przepis umożliwiający prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym, w stosunku do wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Kształceniem zdalnym będą mogli być objęci wychowankowie, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), tj. zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalczania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755) i w związku z tym nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego możliwości kształcenia urlopowanych wychowanków młodzieżowych ośrodków, który będzie obowiązywał od dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

09-04-2020

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kwalifikacje wymagane od pedagogów specjalnych - jest projekt rozporządzenia!

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a w nim zostały określone wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na stanowisku pedagoga specjalnego.

Zgodnie z zapisami osoba na stanowisku pedagoga specjalnego będzie zobowiązana do ukończenia:

 • jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna i posiadania przygotowania pedagogicznego lub 
 • jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiadania przygotowania pedagogicznego, lub
 • jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiadania przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

 

Projekt przewiduje także przepisy przejściowe w tym zakresie tj.:

do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:

 • w przedszkolach, o których mowa w § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, określone w § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 
 • w szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Przypominamy, że standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedgaoga specjalnego znajdą Państwo w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 890) - planowane są zmiany tego załącznika - https://www.legislacja.gov.pl/docs//576/12361854/12894386/12894387/dokument565164.pdf.

 

Źródło: https://www.legislacja.gov.pl

 

2-08-2022

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Laboratoria Przyszłości - nabór przedłużony do 30 listopada

8 października ruszył nabór do Programu Laboratoria przyszłości dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór został przedłużony do 30 listopada br.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży do: 

 • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)  
 • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)  
 • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)  
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

 

Jaki sprzęt zostanie dofinansowany?

Szkoły mogą otrzymać wsparcie na sprzęt określony w katalogu. Inny sprzęt (spoza katalogu) nie będzie dofinansowany.

Katalog dzieli wyposażenie na podstawowe i dodatkowe. Podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie - szkoły oświadczą, że albo już je mają albo zakupią w ramach otrzymanego wsparcia. 

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie, aparat etc.)
•    Lutownice/Stacje lutownicze z gorącym powietrzem (do mikrokontrolerów).

Pełne zestawienie sprzętu znajdą Państwo tutaj:

 

Jak złożyć wniosek? 

Szkoła wypełnia wniosek, który trafia do organu prowadzącego, który następnie wnioskuje o przyznanie wsparcia do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na tej samej stronie dostępny jest katalog, instrukcje (w formie pisemnej jak i wideo) jak składać wnioski oraz inne pomocne materiały. Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski już od 8 października do 30 listopada. Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. 

Sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku.

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

 • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego; 

 • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

Kiedy mogą składać wniosek szkoły niepubliczne i prowadzone przez inne organy niż samorządy? 

Szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie będą objęte kolejnymi naborami. Harmonogram programu skonstruowany jest tak, aby każda szkoła miała co najmniej 6 miesięcy na zakupy. Szkoły, które jeszcze nie mogą składać wniosków mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków.

 

Na stronie www.gov.pl/laboratoria znajdują się także odpowiedzi na pytania opracowne przez MEiN. Oto niektóre z nich:

Czy jest jakiś obowiązek wykorzystywania kupowanego wyposażenia?

Tak. Zachęcamy oczywiście do jak najszerszego korzystania z kupowanego wyposażenia, ale szkoły objęte wsparciem zobowiązane są do wykorzystywania tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. To mogą być zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne. Oprócz tego, wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy możliwe jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki?

Zgodnie z regulaminem Laboratoriów Przyszłości, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków lokalowych umożliwiających korzystanie z zakupionego sprzętu. W związku z tym dozwolone jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki. 

Czy zakupów będą dokonywać organy prowadzące czy same szkoły? 

Dokładny sposób dokonania zakupów będzie decyzją organu prowadzącego. Ze względów logistycznych, rekomendujemy aby tam gdzie to możliwe dokonanie zakupów było powierzane szkołom.

Do kiedy najpóźniej musi być kupiony sprzęt?

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. To oczywiście nie oznacza, że nie może być kupiony wcześniej i do tego zachęcamy. Ponadto, organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku. 

Na jakich zajęciach ma być wykorzystywane kupowane wyposażenie? 

Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, wlicza się do liczby uczniów również uczniów oddziału przedszkolnego licząc wielkość szkoły do wielkości dofinasowania?

Na liczbę uczniów na podstawie, której będzie wnioskowana kwota wsparcia składa się tylko i wyłącznie ilość uczniów publicznej szkoły podstawowej. Oznacza to, że nie wlicza się do tej liczby uczniów oddziału przedszkolnego.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria

15-11-2021

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Minimalna pensja nauczyciela od 1 stycznia 2023 r. - rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tym samym z dniem 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywała nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia, zgodnie z którą nastąpi wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

 • dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wyniesie dla nauczycieli:
  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 266 zł,
  • mianowanych – o 293 zł,
  • dyplomowanych – o 326 zł,
 • dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie): 

  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 271 zł,
  • mianowanych – o 275 zł,
  • dyplomowanych – o 282 zł.

 

Oto nowa tabela wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH) 1), 2)

 

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel

początkujący) 

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3690

3890

4550

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3600

3700

3960

 

[1] Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

[2] Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - z dnia 20 stycznia 2023 r.

 

23-01-2023

Aktualizacji 24-02-2023

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Minimalna pensja nauczyciela od 1 września 2022 r. - projekt rozporządzenia

Rozporządzenie zostało podpisane: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1798) - obowiązuje od 1 września 2022 r.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Celem regulacji jest dostosowanie tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do nowej struktury awansu zawodowego oraz podwyższenie od dnia 1 września 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta ma umożliwić jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2022 r. dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego.

Tym samym od 1 września 2022 r. będzie obowiązywała nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia. Nie będzie już stawek dla nauczyciela kontraktowego, a pojawią stawki dla nauczyciela początkującego - nieposiadającego stopnia awansu zawodowego. W tym przypadku wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie i wyniesie:

 • 3 424 zł – magister z przygotowaniem pedagogicznym,
 • 3 329 zł – pozostali nauczyciele.

Wyżej wymienione kwoty będą obowiązujące także dla nauczycieli, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, a nie posiadają jeszcze stopnia mianowanego.

Kwoty wynagrodzeń dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - pozostały bez zmian.

Oto nowa, proponowana tabela z wysokościami minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela:

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH) 1), 2)

 

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel

początkujący) 

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3424

3597

4224

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3329

3400

3678

 

[1] Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 września 2022 r.

[2] Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

 

 

Materiał:

 

04-07-2022

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość

Z dniem 25 marca br. wejdą w życie nowe przepisy umożliwiające kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W rozporządzeniu zostały określone zasady prowadzenia nauczania zdalnego, wprowadzona została możliwość oceniania oraz klasyfikowania. Przepisy będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r.

 

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

 

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

 

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

 

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadzone zostały zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

 

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mogli realizować praktyki zawodowe do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

 

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

 

Organizacja zajęć w kształceniu specjalnym

Istnieje również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

 

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie będzie miał art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Tym samym w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

 

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu

...
więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo